ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

normal distribution

การแจกแจงปกติ

การแจกแจงของข้อมูลที่เมื่อพล็อตเป็นกราฟแล้วจะมีลักษณะเส้นโค้งคล้ายรูประฆังคว่ำ มีความสมมาตรรอบค่ามัชฌิมเลขคณิต หรือค่าเฉลี่ย (มัชฌิมเลขคณิต ฐานนิยม และมัธยฐาน ของการแจกแจงปรกติจะมีค่าเท่ากัน) และหางทั้งสองของเส้นโค้งจะไม่แตะแกน X ลักษณะเส้นโค้งดังกล่าวนี้เรียกว่า “เส้นโค้งปรกติ” (normal curve) พื้นที่ใต้เส้นโค้งปรกติทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 1

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015