ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'P'
Selected Terms: 163
Word Meaning
npx
ฟังก์ชัน npx
p/f ratio method
วิธีอัตราส่วนพีเอฟ
palliative care
การดูแลแบบประคับประคอง
PANK
แพงค์
pansexual
คนรักไม่เลือกเพศ, แพนเซ็กชวล
paradigm
กระบวนทัศน์
parameter
ค่าพารามิเตอร์
parent support ratio
อัตราส่วนการเกื้อหนุนบิดามารดา
parity
จำนวนบุตร
parity progression ratio (PPR)
อัตราส่วนลำดับที่บุตร
parity specific birth rate
อัตราเกิดรายจำนวนบุตร
participant observation
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
participation
การมีส่วนร่วม
participatory action research (PAR)
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
particulate matter 2.5 (PM 2.5)
ฝุ่นละออง 2.5 (พีเอ็ม 2.5)
particulate matter, particle matter (PM)
ฝุ่นละออง
partnership
ความเป็นหุ้นส่วน
passive euthanasia
สุมรณ์เชิงรับ
pastoralism
คนเร่ร่อนตามแหล่งอาหารสัตว์
path analysis
การวิเคราะห์เส้นทาง
patriarchy
ปิตาธิปไตย
Pearson product- moment correlation coefficient (r)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลคูณโมเมนต์ของเพียร์สัน
peer group
กลุ่มเพื่อน
peer review
การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
penology
ทัณฑวิทยา
per capita gross national product
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว
per capita income
รายได้ต่อหัว
percent
ร้อยละ
percentile
เปอร์เซ็นต์ไตล์
perinatal mortality
การตายปริกำเนิด
perinatal mortality rate
อัตราตายปริกำเนิด
period data
ข้อมูลตามช่วงเวลา
period life table
ตารางชีพช่วงเวลา
period migration
การย้ายถิ่นช่วงเวลา
period rate
อัตราช่วงเวลา
period statistics
สถิติตามช่วงเวลา
period study
การศึกษาช่วงเวลา
peripatetic nomad
คนเร่ร่อนตามแหล่งงาน
person-year
ปีคน
Personal Data Protection Act (PDPA)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
personality
บุคลิกภาพ
physical activity
กิจกรรมทางกาย
physical violence
ความรุนแรงทางกาย
physical well-being
ความอยู่ดีมีสุขทางกาย
physically disabled
ทุพพลภาพทางร่างกาย
physiological age
อายุทางสรีระวิทยา
pictogram
แผนภูมิภาพ
pie chart
แผนภูมิวงกลม
pilot research project
โครงการวิจัยนำร่อง
pilot study
การศึกษานำร่อง
pilot survey
การสำรวจนำร่อง
place of birth
สถานที่เกิด
place(area) of destination
ถิ่น(พื้นที่)ปลายทาง
place(area) of origin
ถิ่น(พื้นที่)ต้นทาง, ถิ่นเดิม
placebo
ยาหลอก
placebo effect
ผลดีของยาหลอก
plagiarism
การลอกเลียนวรรณกรรม
plague
กาฬโรค
Planned Parenthood Association of Thailand (PPAT)
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.)
Planned Parenthood Federation of America (PPFA)
สหพันธ์วางแผนครอบครัวแห่งอเมริกา
plural society
พหุสังคม
point of decision prompt
สัญลักษณ์การตัดสินใจ
policy research
การวิจัยเชิงนโยบาย
political demography
ประชากรศาสตร์การเมือง
polygamy
การสมรสแบบหลายเมีย
polytomous variable
ตัวแปรหลายประเภท
population
ประชากร
population ageing
การสูงวัยของประชากร
Population and Community Development Association (PDA)
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
population at risk
ประชากรในข่าย
population bomb
การระเบิดทางประชากร
population census
สำมะโนประชากร
population change
การเปลี่ยนแปลงประชากร
population composition
องค์ประกอบประชากร
Population Council
สภาประชากร
population density
ความหนาแน่นประชากร
population distribution
การกระจายตัวประชากร
population dynamics
พลวัตประชากร
population economics
เศรษฐศาสตร์ประชากร
population education
ประชากรศึกษา
population equilibrium
ดุลยภาพประชากร
population estimate
การคาดประมาณประชากร
population explosion
การระเบิดทางประชากร
population forecast
การพยากรณ์ประชากร
population genetics
พันธุศาสตร์ประชากร
population growth
การเพิ่มประชากร
population implosion
การยุบตัวทางประชากร
population information system
ระบบสารสนเทศทางประชากร
population momentum
แรงเหวี่ยงทางประชากร
population policy
นโยบายประชากร
population pressure
ความกดดันทางประชากร
population projection
การฉายภาพประชากร
population pyramid
พีระมิดประชากร
population redistribution policy
นโยบายจัดการกระจายตัวประชากร
Population Reference Bureau (PRB)
สำนักงานอ้างอิงทางประชากร
Population Service International (PSI)
สำนักงานบริการด้านประชากรระหว่างประเทศ
population size
ขนาดประชากร
population stabilization
ประชากรคงตัว
population studies
ประชากรวิทยา
population theory
ทฤษฎีทางประชากร
positive check
การยับยั้งเชิงทำลาย
post enumeration survey (PES)
การสำรวจภายหลังการแจงนับ
post neonatal mortality
การตายทารกหลังแรกเกิด
post neonatal mortality rate
อัตราตายทารกหลังแรกเกิด
postcensal estimate
การคาดประมาณหลังสำมะโน
postpartum
ระยะหลังคลอด
postpartum amenorrhoea
การไม่มีประจำเดือนหลังคลอด
potential support ratio (psr)
อัตราส่วนศักยภาพเกื้อหนุน
poverty
ความยากจน
pre-test
การทดสอบเบื้องต้น
predatory journals
วารสารหลอกลวง
pregnancy history
ประวัติการตั้งครรภ์
pregnancy interval
ช่วงเวลาระหว่างครรภ์
preliminary report
รายงานเบื้องต้น
preliminary research
งานวิจัยเบื้องต้น
preliminary result
ผลการวิจัยเบื้องต้น
preliminary study
การศึกษาเบื้องต้น
premarital birth
การมีบุตรก่อนแต่งงาน
premarital cohabitation
การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน
premarital sex
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงงาน
premature birth
การคลอดก่อนกำหนด
premature infant
ทารกคลอดก่อนกำหนด
preservice training
การอบรมก่อนให้บริการ
preterm labor
การคลอดก่อนกำหนด
prevailing wage
ค่าจ้างมาตรฐาน
prevalence rate
อัตราความชุก
preventive check
การยับยั้งเชิงป้องกัน
primary group
กลุ่มปฐมภูมิ
primary health care
สาธารณสุขมูลฐาน
primary infertility
ภาวะไม่เจริญพันธุ์ปฐมภูมิ
primate city
เอกนคร
primitive migration
การย้ายถิ่นแบบดั้งเดิม
principle investigator
นักวิจัยหลัก
private household
ครัวเรือนส่วนบุคคล
private sector
ภาคเอกชน
pro-choice group
กลุ่มคนที่สนับสนุนทางเลือก
pro-life group
กลุ่มคนที่สนับสนุนการมีชีวิต
probability
ความน่าจะเป็น
probability of dying (qx)
ความน่าจะเป็นของการตาย
probability proportional to size (PPS)
ความน่าจะเป็นที่เป็นสัดส่วนต่อขนาด
probability sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบยึดหลักความน่าจะเป็น
probit regression
การวิเคราะห์ถดถอยโพรบิต
productive ageing
การสูงวัยที่ยังประโยชน์
productive aging
การสูงวัยอย่างมีคุณค่า
project evaluation
การประเมินโครงการ
pronatalism
แนวคิดส่งเสริมการเกิด
pronatalist policy
นโยบายส่งเสริมการเกิด
proportion
สัดส่วน
prospective aging
การสูงวัยตามอายุที่เหลืออยู่
proximate variables
ตัวแปรใกล้ชิด
proximate variables of fertility
ตัวแปรใกล้ชิดของการเจริญพันธุ์
psychosocial health
สุขภาพด้านจิตสังคม
puberty
วัยเริ่มหนุ่มสาว
public education on food
การศึกษาสาธารณะเรื่องอาหาร
public health service system
ระบบบริการสาธารณสุข
public open space
พื้นที่เปิดสาธารณะ
public opinion
มติมหาชน
public sector
ภาครัฐ
public space
พื้นที่สาธารณะ
pull factor
ปัจจัยดึง
PUNK
พังค์
purposive sampling
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
push factor
ปัจจัยผลัก

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015