ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

คำนำ

หนังสือ "ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558" เล่มนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดพิมพ์ขึ้นด้วยประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางประชากรและสังคมสู่สาธารณะ สถาบันฯ ได้ดำาเนิน "โครงการนิยามศัพท์การวิจัยทางประชากรและสังคม" มานานกว่าสิบปีแล้ว นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2546 จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ปี 2558 โครงการฯ ได้รวบรวมศัพท์วิชาการทางสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ พร้อมให้ความหมายไว้แล้วมากกว่า 1,200 คำ

ความจริงแล้ว ช่องทางหลักที่สถาบันฯ จะเผยแพร่ผลผลิตของโครงการนิยามศัพท์การวิจัยทางประชากรและสังคมคือผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยนำาข้อมูลศัพท์ทั้งหมดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ ในชื่อ "ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม" สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และ บุคคลทั่วไปที่สนใจงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตชิ้นนี้ สถาบันฯ กำลังพัฒนาให้ศัพทานุกรมฯ ฉบับอินเทอร์เน็ตนี้เข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้มีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โครงการนิยามศัพท์ฯ จะยังไม่จบสิ้นแม้เมื่อหนังสือนี้พิมพ์เป็นเล่มออกมาแล้ว หากโครงการฯ นี้จะยังคงดำาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาว ตราบใดที่งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศไทยยังพัฒนาต่อไป สถาบันฯ ก็จะยังไม่หยุดทำาโครงการฯ นี้ ยังมุ่งมั่นที่จะรวบรวมศัพท์วิชาการที่อาจตกค้าง และที่เกิดขึ้นใหม่มานิยามให้ความหมายต่อไป

หนังสือ "ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558" นี้เป็นเสมือนการรายงานสถานการณ์ข้อมูลศัพท์ที่รวบรวมไว้ได้เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 สถาบันฯ มีแผนที่จะพิมพ์ศัพทานุกรมฯ ในรูปของหนังสือเป็นระยะเวลานาน ๆ ครั้ง ทั้งนี้เพราะสถาบันฯ มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ชุดนี้ด้วยระบบ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือช่วยประชาสัมพันธ์นำทางให้นักวิจัยและนักวิชาการทั้งหลายเดินไปสู่การใช้ศัพทานุกรมฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015