ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'E'
Selected Terms: 73
Word Meaning
ex
ฟังก์ชัน ex, อายุคาดเฉลี่ย
early neonatal mortality
การตายทารกแรกเกิดระยะต้น
ecology
นิเวศวิทยา
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)
economic characteristics
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
economic concentration
การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ
economic conditions
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
economic demography
ประชากรศาสตร์เศรษฐกิจ
economic dependence
การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
economic dependency ratio
อัตราส่วนพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ
economic depression
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
economic development
การพัฒนาเศรษฐกิจ
economic equality
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
economic equilibrium
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ
economic ethics
จริยธรรมทางเศรษฐกิจ
economic expansion
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
economic fluctuations
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
economic growth
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
economic model
แบบจำลองทางเศรษฐกิจ
economic morality
คุณธรรมทางเศรษฐกิจ
economic planning
การวางแผนเศรษฐกิจ
economic policy
นโยบายเศรษฐกิจ
economic recession
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
economically inactive population
ประชากรที่ไม่ทำงานเชิงเศรษฐกิจ
economics
เศรษฐศาสตร์
economists
นักเศรษฐศาสตร์
economy
เศรษฐกิจ
ecosystem
ระบบนิเวศ
education-related underemployment
การทำงานต่ำระดับด้านการศึกษา
effectiveness
ประสิทธิผล
efficiency
ประสิทธิภาพ
El Niño
เอลนีโญ
elderly support ratio
อัตราส่วนการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ
elderly, older person
ผู้สูงอายุ
embryo
ตัวอ่อน, ตัวอ่อนระยะแรก
emergency pill
ยาเม็ดฉุกเฉิน
emigrant
ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ
emotional regulation
การควบคุมอารมณ์
emotional well-being
ความอยู่ดีมีสุขด้านอารมณ์
empirical data
ข้อมูลเชิงประจักษ์
end of union
การสิ้นสุดการอยู่ร่วมกัน
endogeneous variable
ตัวแปรภายใน
energetic play
การเล่นอย่างมีพลัง
environment
สิ่งแวดล้อม
environmental degradation
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
environmental pollution
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม
epidemic
การระบาดของโรค
epidemiology
วิทยาการระบาด
episode
ครั้ง
erectile dysfunction (ED)
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
error
ความคลาดเคลื่อน
ethnograph
โปรแกรมเอ็ทโนกราฟ
ethnography
ชาติพันธุ์วรรณนา
European Article Numbering (EAN)
เลขบอกรายการของยุโรป
euthanasia
สุมรณ์
evaluation
การประเมินผล
evaluation research
การวิจัยประเมินผล
event history analysis
การวิเคราะห์ประวัติเหตุการณ์
ever-married person
คนเคยสมรส
exclusive breastfeeding
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
exclusive breastfeeding rate
อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
executive summary
สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร
exogeneous variable
ตัวแปรภายนอก
expectation of life
ความคาดหมายคงชีพ
expected value
ค่าคาดหมาย
experimental group
กลุ่มทดลอง
experimental research
การวิจัยเชิงทดลอง
exponential change
การเปลี่ยนแปลงเชิงเอกซโปเนนเชียล
exponential curve
เส้นโค้งเอกซโปเนนเชียล
extended family
ครอบครัวขยาย
external cause of death
การตายจากสาเหตุภายนอก
extraneous variable
ตัวแปรส่วนเกิน
extrapolation
การประมาณค่านอกช่วง

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015