ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'T'
Selected Terms: 50
Word Meaning
t-distribution
การแจกแจงที
t-score
คะแนนที
t-test
การทดสอบที
Tx
ฟังก์ชัน Tx
table
ตาราง
taboo
ข้อห้าม
target population
ประชากรเป้าหมาย
taxonomy
อนุกรมวิธาน
technical report
รายงานวิชาการ
techniques of population analysis
เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากร
technology
เทคโนโลยี
teenagers
เด็กวัยทีน
telehealth
การสาธารณสุขทางไกล
telemedicine
โทรเวช
telepharmacy
เภสัชกรรมทางไกล
temporary migration
การย้ายถิ่นชั่วคราว
Thai Association of Population and Social Researchers (TAPSR)
สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
Thai Health Foundation (THF)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai Journals Online (ThaiJO)
วารสารไทยออนไลน์
Thai Population Association (TPA)
สมาคมนักประชากรไทย
Thailand Development Research Institute (TDRI)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Thailand Research Fund (TRF)
สำนักงานส่งเสริมการวิจัยแห่งประเทศไทย (สกว.)
thailandometers
มิเตอร์ประเทศไทย
thanatology
มรณวิทยา
The Times Higher Education Impact Rankings
อันดับผลกระทบของ THE
therapeutic abortion
การทำแท้งเพื่อรักษา
third trimester pregnancy
การตั้งครรภ์ ระยะที่ 3
time series analysis
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
time series data
ข้อมูลอนุกรมเวลา
time table
ตารางเวลา
time-related underemployment
การทำงานต่ำระดับด้านเวลา
timeline
เส้นเวลา
torture
ทารุณกรรม
total fertility rate (TFR)
อัตราเจริญพันธุ์รวม
town
เมือง
toxic people
คนพิษ
traditional birth attendant (TBA)
ผดุงครรภ์โบราณ
traditional medicine
การแพทย์แผนโบราณ
traditional method family planning
วิธีการวางแผนครอบครัวแบบดั้งเดิม
transgender
คนข้ามเพศ
tribe
เผ่า
tricenarian
ไตรวรรษิกชน
true rate of natural increase
อัตราแท้จริงของการเพิ่มธรรมชาติ
truncation bias
ความลำเอียงจากการปัดเศษ
tubal sterilization
การทำหมันหญิง
tuberculosis (TB)
วัณโรค
turnaround migration
การย้ายถิ่นวกกลับ
type I error
ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1
type II error
ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015