ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'H'
Selected Terms: 51
Word Meaning
h-index
ดัชนีเอช
handicap
ภาวะด้อยโอกาส
happiness
ความสุข
happinometer
มิเตอร์ความสุข
hard power
ฮาร์ดพาวเวอร์
hard skills
ทักษะทางความรู้และวิชาชีพ
harmonic mean
มัชฌิมฮาร์โมนิก
hazard rate
อัตราเสี่ยง
head of household, headship
หัวหน้าครัวเรือน
headship rate
อัตราการเป็นหัวหน้าครัวเรือน
health
สุขภาพ, สุขอนามัย
health care
การดูแลสุขภาพ
health demography
ประชากรศาสตร์สุขภาพ
health literacy
ความรู้เรื่องสุขภาพ
Health System Research Institute (HSRI)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
health transition
การเปลี่ยนผ่านทางสุขภาพ
healthy ageing
การสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ
healthy aging
การสูงวัยอย่างมีสุขภาพ
height for age
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
HENRY
เฮนรี
heterosexual
คนรักต่างเพศ
hierarchical analysis
การวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น
hierarchical regression analysis
การวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้น
histogram
ฮิสโตแกรม
historical demography
ประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์
home work
การรับงานมาทำที่บ้าน
homeless child
เด็กเร่ร่อน
homicide
การถูกฆ่าตาย
homosexual
รักร่วมเพศ, รักเพศเดียวกัน
hospice
สถานบริบาลกึ่งบ้าน
hospice care
การบริบาลระยะท้าย
household
ครัวเรือน
household composition
องค์ประกอบครัวเรือน
household size
ขนาดครัวเรือน
household structure
โครงสร้างครัวเรือน
housing census
สำมะโนเคหะ
human achievement index (HAI)
ดัชนีความก้าวหน้าของคน
human deprivation index
ดัชนีความขัดสน
human development index (HDI)
ดัชนีการพัฒนามนุษย์
human ecology
มนุษยนิเวศวิทยา
human geography
ภูมิศาสตร์มนุษย์
human immunodeficiency virus (HIV)
ไวรัสเอดส์ (เอชไอวี)
human resource
ทรัพยากรมนุษย์
human rights
สิทธิมนุษยชน
human security
ความมั่นคงของมนุษย์
human settlement
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์
human trafficking
การค้ามนุษย์
humanities
มนุษยศาสตร์
husband-wife communication
การปรึกษาหารือระหว่างสามีภรรยา
HyperRESEARCH
โปรแกรมไฮเพอร์รีเซิท
hypothesis
สมมุติฐาน

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015