ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'S'
Selected Terms: 139
Word Meaning
salary
เงินเดือน
sample
ตัวอย่าง
sample size
จำนวนตัวอย่าง , ขนาดตัวอย่าง
sample size
ขนาดตัวอย่าง
sampling
การเลือกตัวอย่าง, การหาตัวอย่าง
sampling bias
ความลำเอียงของการเลือกตัวอย่าง
sampling design
แผนแบบการสุ่มตัวอย่าง
sampling distribution
การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง
sampling error
ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง
sampling frame
กรอบตัวอย่าง
sampling unit
หน่วยตัวอย่าง
school age population
ประชากรวัยเรียน
score
คะแนน
screening test
การทดสอบคัดกรอง
seasonal migration
การย้ายถิ่นตามฤดูกาล
secondary infertility
ภาวะไม่เจริญพันธุ์ทุติยภูมิ
sedentary behavior
พฤติกรรมเนือยนิ่ง
self plagiarism
การลอกเลียนงานตนเอง
self-care
การดูแลตนเอง
senescence
ชราภาพ
senility
ความชรา
separation factor
ตัวคูณแบ่งปี
septuagenarian
สปตวรรษิกชน
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง, โรคซาร์ส
sex
เพศ
sex discrimination
การเลือกปฏิบัติทางเพศ
sex education
เพศศึกษา
sex preference
ความนิยมเพศบุตร
sex ratio
อัตราส่วนเพศ
sex ratio at birth
อัตราส่วนเพศเมื่อเกิด
sex structure
โครงสร้างเพศ
sexagenarian
ฉวรรษิกชน
sexism
เพศนิยม
sexual abstinence
การงดเว้นร่วมเพศ
sexual behavior
พฤติกรรมทางเพศ
sexual relationship
ความสัมพันธ์ทางเพศ
sexual transmitted disease (STD)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
sexual violence
ความรุนแรงทางเพศ
sexuality
เพศวิถี
sibling
พี่น้อง
sick role
บทบาทผู้ป่วย
side effect
ผลข้างเคียง
simple random sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
simple regression, simple linear regression
การถดถอยอย่างง่าย, การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
simulation
การจำลองเหตุการณ์
single
คนโสด
single parent family
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
single year age
อายุปีเดี่ยว
singulate mean age at marriage
อายุโสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส
SINK
ซิงค์
skipped generation family
ครอบครัวข้ามรุ่น
small and medium sized enterprise (SME)
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
snowball sampling
การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอล
social assistance
การช่วยเหลือทางสังคม
social care
การดูแลทางสังคม
social demography
ประชากรศาสตร์สังคม
social development
การพัฒนาสังคม
social distancing
การเว้นระยะห่างในสังคม
social engineering
วิศวกรรมสังคม
social enterprise (SE)
วิสาหกิจเพื่อสังคม
social innovation
นวัตกรรมทางสังคม
social insurance
การประกันสังคม
social mobility
การเลื่อนชั้นทางสังคม
social norm
บรรทัดฐานทางสังคม
social problems
ปัญหาสังคม
social protection
การคุ้มครองทางสังคม, ภูมิคุ้มกันทางสังคม
Social Research Institute of Chiangmai University
สถาบันวิจัยสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
social role
บทบาททางสังคม
social safety nets
โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม
social science
สังคมศาสตร์
social security
ความมั่นคงของมนุษย์
social service
บริการสังคม
social status
สถานภาพทางสังคม
social structure
โครงสร้างสังคม
social survey
การสำรวจทางสังคม
social value
ค่านิยมทางสังคม
social welfare
สวัสดิการสังคม
social well-being
ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม
social work
สังคมสงเคราะห์
socialization
การขัดเกลาทางสังคม
societal well-being
ความอยู่ดีมีสุขของสังคม
sociology
สังคมวิทยา
soft power
ซอฟท์พาวเวอร์
soft skills
ทักษะทางสังคม
sojourner
ผู้อยู่ชั่วคราว
son preference
ความนิยมบุตรชาย
spatial planning
การวางผังพื้นที่
Spearman’'s correlation coefficient
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน
special household
ครัวเรือนพิเศษ
spill over effect
ผลกระทบล้นเกิน
spill over population
ประชากรล้นเกิน
spontaneous abortion
การแท้งธรรมชาติ
sport and recreation for all
กีฬาและนันทนาการถ้วนหน้า
spousal violence
ความรุนแรงในชีวิตคู่
Sprague’s formula
สูตรของสปราก
stable population
ประชากรคงรูป
standard deviation
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
standard of living
มาตรฐานการครองชีพ
standard population
ประชากรมาตรฐาน
standardization
การปรับฐาน
standardized death rate
อัตราตายปรับฐาน
standardized mortality ratio (SMR)
อัตราส่วนการตายปรับฐานอายุ
standardized rate
อัตราปรับฐาน
Stata
โปรแกรมสตาตา
stationary population
ประชากรคงที่
Statistical Analysis System (SAS)
โปรแกรมแซส
statistical interaction
อิทธิพลร่วมทางสถิติ
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
โปรแกรม เอส พี เอส เอส
statistical year book
สมุดสถิติรายปี
statistics
สถิติศาสตร์
statistics
ค่าสถิติ
stayer
ผู้อยู่ติดที่
std
เอสทีดี
steering committee
คณะกรรมการกำกับทิศทาง
step family
ครอบครัวลูกติด
sti
เอสทีไอ
still birth
การเกิดไร้ชีพ
strategic planning
การวางแผนกลยุทธ์
stratified sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
structured questionnaire
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
sub-sample
กลุ่มตัวอย่างย่อย
subjective morality
ศีลธรรมจิตวิสัย
subsistence wage
ค่าจ้างยังชีพ
substantive demography
สารัตถประชากรศาสตร์
suburban
ชานเมือง
suburbanization
การขยายชานเมือง
successful aging
การสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จ
suicide
การฆ่าตัวตาย
summative evaluation
การประเมินผลสรุป
super aged population
ประชากรสูงวัยระดับสุดยอด
super aged society
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด
super aged society
สังคมสูงอายุระดับสุดยอด
supercentenarian
อภิศตวรรษิกชน
survival rate
อัตรารอดชีพ
survival ratio
อัตราส่วนรอดชีพ
Sustainable Development Goals (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เอสดีจี)
sustainable food system
ระบบอาหารที่ยั่งยืน
systematic error
ความคลาดเคลื่อนแบบเป็นระบบ
systematic sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015