ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'J'
Selected Terms: 7
Word Meaning
jargon
ศัพท์เฉพาะวงการ
joint score (JS)
คะแนนร่วม
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
สำนักงานโครงการเอชไอวี/เอดส์แห่งสหประชาชาติ
Journal Citation Reports (JCR)
รายงานการอ้างอิงวารสาร
Journal of Population and Social Studies (JPSS)
วารสารประชากรและสังคม
journal quartile
ควอไทล์วารสาร
judgemental sampling
การเลือกตัวอย่างแบบตัดสินใจเอง

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015