ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'G'
Selected Terms: 41
Word Meaning
gay
เกย์
gender
เพศภาวะ
gender diversity
ความหลากหลายทางเพศภาวะ
gender expression
การแสดงออกทางเพศภาวะ
gender identity
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
gender-related development index (GDI)
ดัชนีการพัฒนาหญิง-ชาย
general fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ทั่วไป
general fertility rate (GFR)
อัตราเจริญพันธุ์ทั่วไป
general order-specific fertility rate
อัตราเจริญพันธุ์ทั่วไปเฉพาะลำดับที่บุตร
general paternal fertility rate
อัตราเจริญพันธุ์ทั่วไปของผู้ชาย
generation
ชั่วคน รุ่นวัย
generation gap
ช่องว่างระหว่างวัย
generation life table
ตารางชีพชั่วคน
genocide
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
geographic information system (GIS)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ระบบภูมิสนเทศ
geographical demography
ประชากรศาสตร์เชิงภูมิศาสตร์
geography
ภูมิศาสตร์
geometric change
การเปลี่ยนแปลงเชิงเรขาคณิต
geometric mean
มัชฌิมเรขาคณิต
gerontocracy
พฤฒาธิปไตย]
gerontology
พฤฒวิทยา, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
gestation variables
กลุ่มตัวแปรการครองครรภ์
Gini coefficient
สัมประสิทธิ์จินี
global positioning system (GPS)
ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นโลก
global warming
การอุ่นขึ้นของโลก
globalism
โลกนิยม
globalization
โลกาภิวัตน์
golden age
วัยทอง
graph
กราฟ
grass roots
รากหญ้า
grassroots sport
กีฬาระดับรากหญ้า
gravity model
ตัวแบบแรงดึงดูด
greenhouse effect
ผลกระทบเรือนกระจก, ภาวะเรือนกระจก
gross domestic product (GDP)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
gross migration
การย้ายถิ่นรวม
gross migration rate
อัตราย้ายถิ่นรวม
gross national product (GNP)
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ, ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
gross reproduction rate (GRR)
อัตราสืบทอดพันธุ์รวม
group interview
การสัมภาษณ์กลุ่ม
growth pole
ขั้วความเจริญเติบโต
growth rate
อัตราเพิ่ม

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015