ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'U'
Selected Terms: 45
Word Meaning
UKPSF
กรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร
ultrasound
อัลตราซาวนด์
under enumeration
การตกแจงนับ
under five mortality ratio
อัตราส่วนการตายอายุต่ำกว่า 5 ปี
under registration
การตกจดทะเบียน
under-developed country
ประเทศด้อยพัฒนา
undercount
การตกแจงนับ, การตกสำรวจ
underemployment
การทำงานต่ำระดับ
underpopulation
ประชากรน้อยเกิน
unemployment
การว่างงาน
unit of analysis
หน่วยวิเคราะห์
United Nations (UN)
สหประชาชาติ หรือ องค์การสหประชาชาติ
United Nations Children’s Fund (UNICEF)
กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
กองทุนพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ
United Nations Development Programme (UNDP)
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
United Nations Environment Programme (UNEP)
สำนักงานโครงการสภาวะแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
คณะกรรมการข้าหลวงใหญ่สำหรับผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
สำนักงานโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
United Nations Industrial development Organization (UNIDO)
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
สำนักงานสารเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
United Nations Population Fund (UNFPA)
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
United Nations Statistics Division (UNSD)
กองสถิติแห่งสหประชาชาติ
univariate analysis
การวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว
universal health coverage (UHC)
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
unmet need
ความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์
unobtrusive measure
การวัดแบบไม่เปิดเผย
unplanned pregnancy
การตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผน
unwanted birth
การเกิดที่ไม่ต้องการ
upskill
การเพิ่มทักษะ
urban agglomeration
กลุ่มเมือง
urban area
เขตเมือง
urban ecosystem
ระบบนิเวศเมือง
urban heat island
เกาะความร้อนเมือง
urban planning
การวางผังเมือง
urban population
ประชากรเมือง
urban spatial distribution
การกระจายตัวของประชากรในเขตเมือง
urban-rural migration
การย้ายถิ่นจากเมืองสู่ชนบท
urban-urban migration
การย้ายถิ่นจากเมืองสู่เมือง
urbanization
การขยายเขตเมือง, นคราภิวัตน์
use rate
อัตราการใช้
use-effectiveness (of contraceptive method)
ประสิทธิผลในการใช้ (วิธีคุมกำเนิด)
uterus
มดลูก
utility theory
ทฤษฎีอรรถประโยชน์

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015