ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'F'
Selected Terms: 73
Word Meaning
F-distribution
การแจกแจงเอฟ
F-test
การทดสอบเอฟ
fabrication
การสร้างข้อมูลเท็จ
face validity
ความตรงที่เห็น
factor analysis
การวิเคราะห์ปัจจัย
falsification
การบิดเบือนข้อมูล
family
ครอบครัว
family demography
ประชากรศาสตร์ครอบครัว
family dissolution
การสลายตัวของครอบครัว
family formation
การสร้างครอบครัว
Family Health International (FHI)
สำนักงานอนามัยครอบครัวระหว่างประเทศ
family life cycle
วงจรชีวิตครอบครัว
family life education
ชีวิตครอบครัวศึกษา
family planning
การวางแผนครอบครัว
family size
ขนาดครอบครัว
fecundity
ความสามารถในการมีบุตร
female circumcision
การขริบอวัยวะเพศหญิง
female contraception
การคุมกำเนิดหญิง
female genital mutilation (FGM)
การตัดอวัยวะเพศหญิง
female sterilization
การทำหมันหญิง
femidom
ถุงยางสตรี
feminism
สตรีนิยม
fertility
ภาวะเจริญพันธุ์
fertility history
ประวัติภาวะเจริญพันธุ์
fetal death
การตายตัวอ่อน
fetus
ตัวอ่อนระยะหลัง
field note
บันทึกภาคสนาม
field survey
การสำรวจภาคสนาม
field worker
พนักงานสนาม, พนักงานภาคสนาม
fieldwork
งานภาคสนาม
figure
รูป
financial literacy
การรู้เรื่องการเงิน
financial well-being
ความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน
fine particulate matter
ฝุ่นละอองละเอียด
floating population
ประชากรหลักลอย
flow chart
ผังเส้นทาง
focus group discussion (FGD)
การอภิปรายกลุ่ม
follow-up study
การศึกษาติดตาม
food accessibility
การเข้าถึงอาหาร
food affordability
ความสามารถซื้ออาหาร
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
food and nutrition policy
นโยบายด้านอาหารและโภชนาการ
food availability
สภาพการมีอาหาร
food choice
การเลือกอาหาร
food citizen
พลเมืองอาหาร
food community
ชุมชนอาหาร
food defense
การปกป้องทางอาหาร
food democracy
ประชาธิปไตยทางอาหาร
food education
อาหารศึกษา
food fraud
กลโกงทางอาหาร
food inequity
ความไม่เป็นธรรมทางอาหาร
food justice
ความยุติธรรมทางอาหาร
food labelling
การแสดงฉลากอาหาร
food literacy
ความรอบรู้ด้านอาหาร
food loss
การสูญเสียอาหาร
food policy
นโยบายด้านอาหาร
food science
วิทยาศาสตร์อาหาร
food security
ความมั่นคงทางอาหาร
food sovereignty
อธิปไตยทางอาหาร
food stability
เสถียรภาพด้านอาหาร
food system
ระบบอาหาร
food utilization
การใช้ประโยชน์จากอาหาร
food waste
อาหารที่ถูกทิ้ง
forced migration
การย้ายถิ่นแบบถูกบังคับ
foreign investments
การลงทุนจากต่างประเทศ
foreward survival
การรอดชีพไปข้างหน้า
formal demography
ประชากรศาสตร์พิสุทธิ์
formative evaluation
การประเมินการปฏิบัติงาน
forward projection
การฉายภาพข้างหน้า
free migration
การย้ายถิ่นอย่างเสรี
frequency
ความถี่
frequency distribution
การกระจายความถี่
frequency polygon
เหลี่ยมความถี่

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015