ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'W'
Selected Terms: 27
Word Meaning
wage
ค่าจ้าง
waist to hip ratio
อัตราส่วนเอวต่อสะโพก
walkability
ความสะดวกเดิน
water pollution
มลพิษทางน้ำ
water resource
ทรัพยากรน้ำ
wealth flow theory
ทฤษฎีการถ่ายเทโภคทรัพย์
weather
สภาพอากาศ
weight
ค่าถ่วงน้ำหนัก
weight for age
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
weight-for-height
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
well-being
ความอยู่ดีมีสุข
Whipple's index
ดัชนีวิพเพิล
withdrawal
วิธีหลั่งภายนอก
woman in childbearing age
สตรีวัยมีบุตร
woman in reproductive age
สตรีวัยเจริญพันธุ์
women in development
ผู้หญิงกับการพัฒนา
women status
สถานภาพสตรี
women's rights
สิทธิสตรี
work-life balance
ความสมดุลชีวิตกับงาน
working age
วัยแรงงาน
workplace well-being
ความอยู่ดีมีสุขในที่ทำงาน
workshop
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
World Bank
ธนาคารโลก
world fertility survey (WFS)
การสำรวจภาวะเจริญพันธุ์โลก
World Health Organization (WHO)
องค์การอนามัยโลก
World Population Conference
การประชุมประชากรโลก
world system theory (of migration)
ทฤษฎีระบบโลก (ด้านการย้ายถิ่น)

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015