ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'R'
Selected Terms: 63
Word Meaning
radix (l0)
ฐาน, ฐานประชากร
random error
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
random numbers table
ตารางเลขสุ่ม
range
พิสัย
rank ordering
การเรียงลำดับตำแหน่ง
rank-size rule
กฎตำแหน่ง – ขนาด
ranking
การเรียงลำดับ
rate
อัตรา
rate of (population) change
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ประชากร)
rate of compound interest
อัตราดอกเบี้ยทบต้น
rate of natural increase (RNI)
อัตราเพิ่มธรรมชาติ
rating
การจัดอันดับ
ratio
อัตราส่วน
ratio scale
มาตราอัตราส่วน
recent migrant
ผู้ย้ายถิ่นใหม่
recreational physical activity
กิจกรรมทางกายประเภทสันทนาการ
reference
การอ้างอิง
refugee
ผู้ลี้ภัย
regression analysis
การวิเคราะห์ถดถอย
regression coefficient
สัมประสิทธิ์การถดถอย
reliability
ความเที่ยง
remaining life expectancy
อายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่
remittance
เงินส่งกลับ
replacement level fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ระดับทดแทน
reproduction
การสืบทอดพันธุ์
reproductive age
วัยเจริญพันธุ์
reproductive behavior
พฤติกรรมการสืบทอดพันธุ์
reproductive health
อนามัยเจริญพันธุ์, อนามัยการเจริญพันธุ์
research
การวิจัย
research and development
วิจัยและพัฒนา
research assistant
นักวิจัยผู้ช่วย
research budget
งบประมาณการวิจัย
research community
ประชาคมวิจัย
research design
แบบการวิจัย
research ethics
จริยธรรมการวิจัย
research method
วิธีวิจัย
research methodology
ระเบียบวิธีวิจัย
research misconduct
การประพฤติมิชอบทางการวิจัย
research participant
ผู้เข้าร่วมวิจัย
research problem
ปัญหาการวิจัย
research professional standard
มาตรฐานวิชาชีพวิจัย
research proposal
ข้อเสนอโครงการวิจัย
research question
คำถามการวิจัย
residential unit
หน่วยที่อยู่อาศัย
reskill
สร้างทักษะใหม่
resource person
วิทยากร
respiratory disease
โรคระบบทางเดินหายใจ
respondent
ผู้ตอบแบบสอบถาม
respondent driven sampling (RDS)
การสุ่มตัวอย่างแบบส่งต่อ
response rate
อัตราตอบแบบสำรวจ
retail food environment
สิ่งแวดล้อมทางอาหารค้าปลีก
retraction
การถอนบทความ
retrospective study
การศึกษาย้อนเวลา
return fertility
ภาวะเจริญพันธุ์คืนสภาพ
return migration
การย้ายถิ่นกลับ
returned refugee
ผู้ลี้ภัยคืนถิ่น
reverse survival
การรอดชีพย้อนหลัง
reverse survival method
วิธีรอดชีพย้อนหลัง
risk factor
ปัจจัยเสี่ยง
rural area
เขตชนบท
rural development
การพัฒนาชนบท
rural-rural migration
การย้ายถิ่นจากชนบทสู่ชนบท
rural-urban migration
การย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015