ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'D'
Selected Terms: 74
Word Meaning
ndx
ฟังก์ชัน ndx
data
ข้อมูล
data analysis
การวิเคราะห์ข้อมูล
data bank
คลังข้อมูล
data base
ฐานข้อมูล
data cleaning
การชำระข้อมูล
data collection
การเก็บรวบรวมข้อมูล
data confrontation
การประเชิญข้อมูล
data dissemination
การเผยแพร่ข้อมูล
data evaluation
การประเมินข้อมูล
data mining
การทำเหมืองข้อมูล
data processing
การประมวลผลข้อมูล
data quality
คุณภาพข้อมูล
day population
ประชากรกลางวัน
de facto census
สำมะโนโดยพฤตินัย
de facto population
ประชากรตามพฤตินัย
de jure census
สำมะโนตามนิตินัย
de jure population
ประชากรตามนิตินัย
decile
เดไซล์
degree of freedom (df)
ระดับความเป็นอิสระ
delayed marriage
การเลื่อนเวลาสมรส
Delphi technique
เทคนิคเดลฟาย
demographer
นักประชากรศาสตร์
demographic analysis
การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์
demographic and health survey (DHS)
การสำรวจประชากรและสุขภาพอนามัย
demographic dividend
การปันผลทางประชากร
demographic economics
เศรษฐศาสตร์ประชากร
demographic model
แบบจำลองทางประชากรศาสตร์
demographic surveillance system (DSS)
ระบบเฝ้าระวังทางประชากร
demographic techniques
เทคนิควิธีทางประชากรศาสตร์
demographic transition
การเปลี่ยนผ่านประชากร
demographic trap
กับดักประชากร
demography
ประชากรศาสตร์
denarian
เอกวรรษิกชน
dependency ratio
อัตราส่วนพึ่งพิง
depopulation
ประชากรลดลง
descriptive statistics
สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงบรรยาย
desired family size
ขนาดครอบครัวที่ต้องการ
developed country
ประเทศพัฒนาแล้ว
developing country
ประเทศกำลังพัฒนา
deviation
ความเบี่ยงเบน
diarrhoeal disease
โรคอุจจาระร่วง
diaspora
คนพลัดถิ่น
dichotomous variable
ตัวแปรคู่
diffusion theory
ทฤษฎีการแพร่กระจาย
digit preference
ตัวเลขนิยม
digital divide
การแบ่งแยกทางเทคโนโลยี
digital identity
อัตลักษณ์ดิจิทัล
digital literacy
ความรู้เรื่องดิจิทัล
digital nomad
คนเร่ร่อนดิจิทัล
digital population
ประชากรดิจิทัล
dimensional sampling
การเลือกตัวอย่างตามมิติ
DINK
ดิงค์
direct standardization
การปรับฐานโดยตรง
direct standardized death rate
อัตราตายปรับฐานโดยตรง
disability
ความพิการ
disabled children
เด็กพิการ
discrete variable
ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง
displaced person
ผู้พลัดถิ่น
disruptive technology
เทคโนโลยีพลิกโลก
dissolved marriage
การสิ้นสุดภาวะสมรส
distressful child
เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก
divorce rate
อัตราหย่า
DOI
ดีโอไอ
double count
การนับซ้ำ
double-blind experiment
การทดลองแบบปิดสองด้าน
doubling time
ทวิกาล
dowry
สินสอดฝ่ายหญิง
dual data collection
การเก็บข้อมูลคู่ขนาน
dual record system
ระบบเทียบคู่
dual records
ข้อมูลคู่ขนาน
dummy table
ตารางหุ่น
duration of lactation
ระยะเวลาให้นมบุตร
dwelling unit
ที่อยู่อาศัย

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015