ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'M'
Selected Terms: 111
Word Meaning
macro-level
ระดับมหภาค
mail survey
การสำรวจทางไปรษณีย์
major muscle groups
กลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่
male contraception
การคุมกำเนิดชาย
malnutrition
ภาวะทุพโภชนาการ
Malthus, Thomas R.
ธอมัส อี. มัลทัส
Malthusian theory
ทฤษฎีมัลทัส
mapping
การทำแผนที่
marginal people
คนชายขอบ
marginal population
ประชากรชายขอบ
marital fertility
ภาวะเจริญพันธุ์สมรส
marital status
สถานภาพสมรส
marketing
การตลาด
Markov chain
หลักลูกโซ่มาร์คอฟ
marriage
สมรส, แต่งงาน
marriage age
อายุสมรส
marriage dissolution, dissolution of marriage, dissolved marriage
การสิ้นสุดสถานภาพสมรส
marriage duration, duration of marriage
ช่วงเวลาสมรส
marriage pattern
แบบแผนการสมรส
marriage rate
อัตราสมรส
marriage squeeze
สภาพบีบคั้นทางการสมรส
married person
คนแต่งงาน
mass migration
การย้ายถิ่นแบบมวลชน
mass-reach communication
สื่อสารสู่มวลชน
mate selection
การเลือกคู่
maternal and child health (MCH)
การอนามัยแม่และเด็ก
maternal mortality rate (MMR)
อัตราตายมารดา
maternal mortality ratio (MMR)
อัตราส่วนการตายมารดา
maternity leave
การลาคลอด
mathematical demography
ประชากรศาสตร์คณิตศาสตร์
matriarchy
มาตาธิปไตย
MDG plus
เอ็มดีจีพลัส
mean
ค่าเฉลี่ย
mean age of child bearing
อายุเฉลี่ยของการมีบุตร
mean age of mother
อายุเฉลี่ยมารดา
mean length of generation
ระยะเวลาชั่วรุ่นคนเฉลี่ย
mean size of household
ขนาดเฉลี่ยของครัวเรือน
measure
การวัด
measure of central tendency
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
measure of dispersion
การวัดการกระจาย
measure of variation
การวัดความแปรผัน
measurement scale
มาตราการวัด (อ่านว่า มาด-ตรา-กาน-วัด)
media literacy
ความรู้เท่าทันสื่อ
median
มัธยฐาน
median age
อายุมัธยฐาน
median age at death
อายุมัธยฐานเมื่อตาย
medical sociology
สังคมวิทยาการแพทย์
medicalization
แพทยานุวัตร
medium old
ผู้สูงอายุวัยกลาง
medium-aged population
ประชากรวัยกลาง
megacity
อภิมหานคร
megalopolis
กลุ่มมหานคร
menarche
การมีประจำเดือนครั้งแรก
menopause
การหมดประจำเดือน
mental health
สุขภาพจิต
mental violence
ความรุนแรงทางจิตใจ
MERS
เมอร์ส
MET
เม็ต
meta-analysis
การวิเคราะห์เมตา
metadata
ข้อมูลเมตา
Metaverse
เมตาเวิร์ส
methodology
วิธีวิทยา, ระเบียบวิธี
metropolis
เขตมหานคร
metropolitan area
เขตมหานคร
micro-level
ระดับจุลภาค
mid-year population
ประชากรกลางปี
middle age
วัยกลางคน
midwife
หมอตำแย, พยาบาลผดุงครรภ์
migrant
ผู้ย้ายถิ่น
migrant worker
คนงานย้ายถิ่น
migration
การย้ายถิ่น
migration field
สนามการย้ายถิ่น
migration flow, migration stream
กระแสการย้ายถิ่น
migration transition
การเปลี่ยนผ่านทางการย้ายถิ่น
Millennium Development Goals (MDGs)
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (เอ็มดีจี)
million birth cohort
ประชากรรุ่นเกิดล้าน
minimum wage
ค่าจ้างขั้นต่ำ
Ministry of Labour (MOL)
กระทรวงแรงงาน
Ministry of Public Health (MOPH)
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
minority group
ชนกลุ่มน้อย
miscarriage
การแท้งเอง
mixed land use
การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน
mixed method
วิธีวิจัยแบบผสม
mobility
การเคลื่อนย้าย
mode
ฐานนิยม
model
แบบจำลอง
model life tables
ตารางชีพตัวแบบ
model stable populations
ประชากรคงรูปตัวแบบ
monitoring
การติดตาม
monogamy
การมีคู่ครองคนเดียว, การมีผัวเดียวเมียเดียว
morality
ศีลธรรม
morbidity
ภาวะเจ็บป่วย
morning after pill
ยาเม็ดฉุกเฉิน
mortality
ภาวะการตาย
mortality pattern
แบบแผนการตาย
mortality rate
อัตรามรณะ
mortality transition
การเปลี่ยนผ่านภาวะการตาย
motor development
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
mover
ผู้เคลื่อนย้าย
multi-disciplinary studies
การศึกษาแบบสหวิทยาการ
multi-level analysis
การวิเคราะห์หลายระดับ
multicollinearity
มัลติคอลลิเนียริตี
multinomial logistic regression
การวิเคราะห์ถดถอยมัลติโนเมียลลอจิสติก
multiple classification analysis (MCA)
การวิเคราะห์จำแนกพหุ
multiple decrement life table
ตารางชีพแบบลดลงพหุ
multiple regression, multiple linear regression
การถดถอยพหุ, การถดถอยเชิงเส้นพหุ
multiplier
ตัวคูณ
multistage sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
multivariate analysis
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
Myers' index
ดัชนีไมเออร์

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015