ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'O'
Selected Terms: 53
Word Meaning
obesity
ภาวะอ้วน
objective morality
ศีลธรรมวัตถุวิสัย
observed value
ค่าจริง
observer
ผู้สังเกตการณ์
obstetrics
สูตินรีเวช
occupation
อาชีพ
occupational health
อาชีวอนามัย
occupational status
สถานะอาชีพ
octogenarian
อัฎฐวรรษิกชน
odds ratio
อัตราส่วนของโอกาส
old age
วัยสูงอายุ
old age security
ความมั่นคงยามชรา
old age support ratio
อัตราส่วนคนวัยทำงานต่อผู้สูงอายุ
old population
ประชากรชรา
old-age dependency ratio
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ
older adult household
ครัวเรือนผู้สูงอายุ
older person rate
อัตราผู้สูงอายุ
oldest old
ผู้สูงอายุวัยปลาย
one child policy
นโยบายลูกคนเดียว
one parent family
ครอบครัวพ่อแม่คนเดียว
one person household
ครัวเรือนคนเดียว
one-person household
ครัวเรือนคนเดียว
open access (OA)
การเข้าถึงเสรี
open access journal
วารสารเปิดเสรี
open-ended age group
กลุ่มอายุเปิด
open-ended question
คำถามปลายเปิด
open-interval
ช่วงเปิด
operational definition
นิยามปฏิบัติการ
opinion poll
การสำรวจความคิดเห็น
optimal aging
การสูงวัยอย่างสมวัย
optimum population
ขนาดประชากรที่เหมาะสม, ขนาดประชากรที่พอเหมาะ
oral contraceptive pills
ยาเม็ดคุมกำเนิด
oral rehydration
เกลือแร่
oral sex
เพศสัมพันธ์ทางปาก, ออรัลเซ็กส์
ORCID
ออคิด
ORCID ID
เลขประจำตัวนักวิจัยออคิด
ordinal scale
มาตราอันดับ
organization
องค์การ, องค์กร
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
orphan
เด็กกำพร้า
osteoporosis
ภาวะกระดูกพรุน
out patient clinic
คลินิกคนไข้นอก, คลินิกผู้ป่วยนอก
out-migrant
ผู้ย้ายถิ่นออก
out-migration
การย้ายถิ่นออก
out-migration rate
อัตราย้ายถิ่นออก
out-of-school youth
เยาวชนนอกโรงเรียน
outbreak
การระบาดของโรค
ovarian cancer
มะเร็งรังไข่
ovariectomy
การตัดรังไข่
over enumeration
การแจงนับเกิน
over registration
การจดทะเบียนเกิน
overpopulation
ประชากรมากเกิน
overweight
ภาวะน้ำหนักเกิน

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015