ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'C'
Selected Terms: 152
Word Meaning
carbondioxide emission
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
cardiovascular disease
โรคหัวใจหลอดเลือด
caregiver
ผู้ดูแล
Carolina Population Center (CPC)
ศูนย์ประชากรแห่งแคโรไลนา
carrying capacity
ความสามารถรองรับประชากร
case fatality rate
อัตราป่วยตายเฉพาะสาเหตุ
case rate
อัตราป่วยเฉพาะสาเหตุ
case study
กรณีศึกษา
case-control study
การศึกษาแบบควบคุมกลุ่ม
cataloging in publication (CIP)
การลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
categorical variable
ตัวแปรจำแนกประเภท
cause of death
สาเหตุการตาย
cause-specific death rate
อัตราตายรายสาเหตุ
celibacy
การครองโสดถาวร
census
สำมะโน
census date
วันสำมะโน
centenarian
ศตวรรษิกชน
central rate
อัตรากึ่งกลาง
cerebrovascular disease
โรคหลอดเลือดในสมอง
chain migration
การย้ายถิ่นแบบลูกโซ่
champions of change
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
Chi square distribution (χ2 distribution)
การแจกแจงไคสแควร์
Chi square test (χ 2)
การทดสอบไคสแควร์
child
เด็ก
child abuse
การล่วงละเมิดเด็ก
child age
วัยเด็ก
child dependency ratio
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก
child labor
แรงงานเด็ก
child mortality rate
อัตราตายเด็ก
child mortality ratio
อัตราตายเด็ก
child-woman ratio
อัตราส่วนเด็กต่อสตรี
childbearing age
วัยมีบุตร
childbearing years
วัยมีบุตร
childlessness
ภาวะไร้บุตร
children ever born (CEB)
บุตรเกิดรอด
children in especially difficult circumstances (CEDC)
เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเป็นพิเศษ
chronic disease
โรคเรื้อรัง
chronic mover
ผู้เคลื่อนย้ายซ้ำซาก
chronological age
อายุตามปีปฏิทิน
Chulalongkorn University Social Research Institute (CUSRI)
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
circular migration
การย้ายถิ่นแบบวงจร
circulatory disease
โรคระบบไหลเวียนเลือด
city
นคร
civil registration
การทะเบียนราษฎร
clan
วงศ์ญาติ
climate change
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
clinical research
การวิจัยทางคลินิก
closed population
ประชากรปิด
closed-ended question
คำถามปลายปิด
cluster sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
co-investigator
นักวิจัยร่วม
coarse particulate matter
ฝุ่นละอองหยาบ
code
รหัส
code of conduct
จรรยาบรรณ
codebook
คู่มือลงรหัส
coding
การลงรหัส
coefficient of determination
สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ
coefficient of multiple determination
สัมประสิทธ์ของการตัดสินใจพหุ
coefficient of partial correlation
สัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์เชิงส่วน
coefficient of variation (CV)
สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
cognition
การรู้คิด
cognitive function
การหน้าที่รู้คิด
cohabitation
การอยู่ร่วมกัน
cohort
รุ่น, รุ่นอายุ, รุ่นประชากร
cohort analysis
การวิเคราะห์ตามรุ่น
cohort data
ข้อมูลตามรุ่น
cohort fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ตามรุ่น
cohort life table
ตารางชีพรุ่นอายุ
cohort statistics
สถิติตามรุ่น
cohort study
การศึกษาตามรุ่น
cohort-component method of population projection
การฉายภาพประชากรตามองค์ประกอบ-รุ่นอายุ
coital frequency
ความถี่การมีเพศสัมพันธ์
coitus interruptus
วิธีหลั่งภายนอก
collective household
ครัวเรือนกลุ่มบุคคล
College of Population Studies (CPS)
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
communicable disease
โรคติดต่อ
community development
การพัฒนาชุมชน
community enterprise (CE)
วิสาหกิจชุมชน
community participation
การมีส่วนร่วมของชุมชน
commuter
ผู้เดินทางไปกลับ
complementary feeding
การเลี้ยงลูกด้วยอาหารเสริม
complete abortion
การแท้งครบ
complete aged society
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
complete family size
ขนาดครอบครัวสมบูรณ์
complete life table
ตารางชีพสมบูรณ์
completed aged population
ประชากรสูงวัยอย่างสมบูรณ์
completed aged society
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
completed fertility rate
อัตราเจริญพันธุ์สมบูรณ์
component method of population projection
การฉายภาพประชากรตามองค์ประกอบ
components of population change
องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร
composite index
ดัชนีประสม
composite variable
ตัวแปรประสม
comprehensive evaluation
การประเมินผลอย่างครอบคลุม
conception variables
กลุ่มตัวแปรการปฏิสนธิ
conceptualization
การจัดกระบวนความคิด
condom
ถุงยางอนามัย
confidence interval
ช่วงความเชื่อมั่น
confidence level
ระดับความเชื่อมั่น
confidence level
ระดับความเชื่อมั่น
confidentiality
ความลับส่วนบุคคล
conscience
มโนธรรม
consensual union
การตกลงอยู่ร่วมกัน
content analysis
การวิเคราะห์เนื้อหา
content validity
ความตรงตามเนื้อหา
contextual analysis
การวิเคราะห์เชิงบริบท
contextual regression analysis
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงบริบท
contingency plan
แผนทางเลือก
contingency table
ตารางการณ์จร
continuous variable
ตัวแปรต่อเนื่อง
contraception
การคุมกำเนิด
contraceptive device
อุปกรณ์คุมกำเนิด
contraceptive failure
ความล้มเหลวของการคุมกำเนิด
contraceptive method
วิธีคุมกำเนิด
contraceptive method switching
การเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด
contraceptive prevalence rate (CPR)
อัตราคุมกำเนิด
contraceptive prevalence survey (CPS)
การสำรวจสภาวะคุมกำเนิด
contraceptive shift
การเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด
contraceptive termination
การหยุดคุมกำเนิด
control group
กลุ่มควบคุม
control variable
ตัวแปรคุม
convenient sampling
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก
copyright
ลิขสิทธิ์
correlation
สหสัมพันธ์
correlation analysis
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
correlation coefficient (r)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
correlation matrix
แมทริกซ์สหสัมพันธ์
cost of living
ค่าครองชีพ
cost-benefit analysis
การวิเคราะห์ต้นทุน-กำไร
cost-effectiveness analysis
การวิเคราะห์ต้นทุน -ประสิทธิผล
counseling
การให้คำปรึกษาแนะนำ
counter stream
กระแสทวนกลับ
couple
คู่สมรส
couple years of protection
ปีคู่สมรสที่ป้องกันการเกิด
coverage
คุ้มรวม
criminology
อาชญาวิทยา
criterion validity
ความตรงตามเกณฑ์
cross sectional data
ข้อมูลตัดขวาง
cross sectional study
การศึกษาแบบตัดขวาง
cross-classification
การจำแนกประเภทแบบไขว้
cross-sectional analysis
การวิเคราะห์แบบตัดขวาง
cross-sectional survey
การสำรวจแบบตัดขวาง
cross-tabulation
ตารางไขว้
crowding
ความแออัด
crude birth rate (CBR)
อัตราเกิดอย่างหยาบ
crude death rate (CDR)
อัตราตายอย่างหยาบ
crude migration rate
อัตราการย้ายถิ่นอย่างหยาบ
crude rate
อัตราอย่างหยาบ
cumulative fertility
ภาวะเจริญพันธุ์สะสม
cumulative fertility rate
อัตราเจริญพันธุ์สะสม
cumulative frequency
ความถี่สะสม
current life table
ตารางชีพปัจจุบัน
currently married person
ผู้ยังอยู่กินกับคู่สมรส

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015