ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'I'
Selected Terms: 107
Word Meaning
ideal family size
ขนาดครอบครัวในอุดมคติ
IEC program
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้
illegal abortion
การทำแท้งผิดกฎหมาย , การทำแท้งเถื่อน
illegal immigrant
ผู้เข้าเมืองผิดกฏหมาย, ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย
illegitimacy
การเกิดนอกสมรส
illiteracy
การไม่รู้หนังสือ
illiterate
ผู้ไม่รู้หนังสือ
immigrant
คนเข้าเมือง
immigrant worker
คนงานต่างชาติ
immigration
การย้ายถิ่นเข้าประเทศ
immunization
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
impact factor
ดัชนีผลกระทบ
impact survey
การสำรวจผลกระทบ
impairment
ภาวะบกพร่อง
impelled migration
การย้ายถิ่นแบบบังคับ
implicit rate of natural increase
อัตราแท้จริงของการเพิ่มธรรมชาติ
impotence
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
in-depth interview
การสัมภาษณ์ระดับลึก
in-migrant
ผู้ย้ายถิ่นเข้า
in-migration rate
อัตราย้ายถิ่นเข้า
in-service training
การฝึกอบรมระหว่างการทำงาน
incentive
สิ่งจูงใจ
incidence
อุบัติการณ์
incidence rate
อัตราอุบัติการณ์
income
รายได้
income distribution
การกระจายรายได้
income generation program
โครงการสร้างรายได้
income-related underemployment
การทำงานต่ำระดับด้านรายได้
incomplete abortion
การแท้งไม่ครบ
increment decrement life table
ตารางชีพแบบเพิ่ม-ลด
index
ดัชนี
index of age preference
ดัชนีอายุนิยม
indicator
ตัวชี้วัด
indigenous health services
บริการสาธารณสุขพื้นบ้าน
indirect estimation techniques
วิธีการประมาณทางอ้อม
indirect standardization
การปรับฐานโดยอ้อม
indirect standardized death rate
อัตราตายปรับฐานโดยอ้อม
induced abortion
การทำแท้ง
industrialization
การกลายเป็นอุตสาหกรรม
industry
อุตสาหกรรม
inequality
ความไม่เท่าเทียมกัน
inevitable abortion
การแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
infancy
วัยทารก
infant
ทารก
infant mortality
การตายทารก
infant mortality rate (IMR)
อัตราตายทารก
infant nutrition disorders
ความผิดปกติทางโภชนาการของทารก
infanticide
การฆ่าทารก
Infectious disease
โรคติดเชื้อ
infecundity
ความไม่สามารถมีบุตร
inferential statistics
สถิติเชิงอนุมาน
infertility
ภาวะไม่เจริญพันธุ์
inflation
ภาวะเงินเฟ้อ
informal sector
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
information
ข้อมูลข่าวสาร
information center
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, ศูนย์สารสนเทศ
information dissemination
การเผยแพร่สารสนเทศ
information retrieval system
ระบบการเรียกใช้ข้อมูลข่าวสาร
information systems
ระบบสารสนเทศ
informed consent
การยินยอมร่วมโครงการ
Institute for Population and Social Research (IPSR)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Institute of Language and Culture for Rural Development
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
Institute of Nutrition
สถาบันวิจัยโภชนาการ
institutional population
ประชากรเชิงสถาบัน
integrated program
โครงการบูรณาการ
integrity and transparency assessment (ITA)
การประเมินความยึดมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส (ไอทีเอ)
intercensal estimate
การคาดประมาณระหว่างช่วงสำมะโน
intercensal growth
การเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปีสำมะโน
intercensal period
ช่วงเวลาระหว่างสำมะโน
intercourse variables
กลุ่มตัวแปรการร่วมเพศ
interdisciplinary studies
การศึกษาแบบสหวิทยาการ
intermarriage
การแต่งงานข้ามกลุ่ม
intermediate variables
ตัวแปรระหว่างกลาง
intermediate variables of fertility
ตัวแปรระหว่างกลางของการเจริญพันธุ์
internal migration
การย้ายถิ่นในประเทศ
International Article Numbering (EAN)
เลขบอกรายการสากล
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา, ธนาคารโลก
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ
International Classification of Status in Employment (ICSE)
การจัดประเภทสถานภาพการทำงานตามมาตรฐานสากล
International Conference on Population and Development (ICPD)
การประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา
International Labour Organization (ILO)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
international migration
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
International Planned Parenthood Federation (IPPF)
สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ
International Standard Book Number (ISBN)
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
International Standard Classification of Occupations (ISCO)
การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)
การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem 10th Revision (ICD-10)
บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10
International Union for Scientific Study of Population (IUSSP)
สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาประชากร
interpolation
การประมาณค่าระหว่างช่วง
interpolation coefficient
สัมประสิทธิ์ประมาณค่าระหว่างช่วง
interregional migration
การย้ายถิ่นระหว่างภาค
intersex
เพศกำกวม, อินเตอร์เซ็กส์
interval scale
มาตราช่วง
intervening variable
ตัวแปรแทรก
intervention
ปัจจัยแทรก
interview
การสัมภาษณ์
interview bias
ความลำเอียงในการสัมภาษณ์
interviewer
พนักงานสัมภาษณ์
interviewer bias
ความลำเอียงจากพนักงานสัมภาษณ์
intra-uterine device (IUD)
ห่วงอนามัย, ห่วง
intraregional migration
การย้ายถิ่นภายในภาค
intrinsic birth rate
อัตราเกิดในตัว
intrinsic death rate
อัตราตายในตัว
intrinsic rate of natural increase
อัตราเพิ่มธรรมชาติในตัว
investments
การลงทุน
IUD insertion
การใส่ห่วงคุมกำเนิด
labor force participation rate
อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015