ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'V'
Selected Terms: 26
Word Meaning
vaccination
การให้วัคซิน
vaccine
วัคซิน
vaginal cream
ครีมทาช่องคลอด
vaginal diaphragm
ไดอาแฟรมใส่ช่องคลอด
vaginal foam
โฟมใส่ช่องคลอด
vaginal jelly
เยลลีใส่ช่องคลอด
vaginal ring
วงแหวนใส่ช่องคลอด
vaginal shield
แผ่นกั้นคุมกำเนิด
vaginal sponge
ฟองน้ำใส่ช่องคลอด, ฟองน้ำคุมกำเนิด
vaginal tablet
ยาเม็ดใส่ช่องคลอด
validity
ความตรง
Vancouver style
รูปแบบแวนคูเวอร์
variance
ความแปรปรวน
vasectomy
การทำหมันชาย
venereal disease
กามโรค
verbal autopsy
การหาสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์
vicenarian
ทวิวรรษิกชน
violence
ความรุนแรง
virtual space
พื้นที่เสมือน
vision
วิสัยทัศน์
vital event
เหตุการณ์ชีพ
vital rate
อัตราชีพ
vital registration
การจดทะเบียนชีพ
vital statistics
สถิติชีพ
voidable marriage
ภาวะโมฆียสมรส
voluntary kinship, fictive kinship
เครือญาติสมัครใจ

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015