ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'N'
Selected Terms: 50
Word Meaning
nanotechnology
นาโนเทคโนโลยี
natality
ภาวะการเกิด
National Economic and Social Development Board (NESDB)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
National Family Planning Program (NFPP)
โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ
National Institute for Child and Family Development (NICFD)
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
National Research Council (NRC)
สภาวิจัยแห่งชาติ (สวช.)
National Statistical Office (NSO)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
natural family planning
การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ
natural fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ธรรมชาติ
natural growth
การเพิ่มตามธรรมชาติ
natural growth rate
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
natural increase
การเพิ่มตามธรรมชาติ
natural increase rate
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
natural resource
ทรัพยากรธรรมชาติ
negative population growth
การเพิ่มประชากรติดลบ
neglected child
เด็กที่ถูกละเลย
neo-Malthusian theory
คตินิยมแนวมัลทัสใหม่
neonatal mortality
การตายของทารกแรกเกิดในช่วง 28 วันแรก
neonatal mortality rate
อัตราตายทารกช่วงเดือนแรก
net migration rate
อัตราย้ายถิ่นสุทธิ
net reproduction rate (NRR)
อัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิ
network theory (of migration)
ทฤษฎีเครือข่าย (ของการย้ายถิ่น)
never-married person
คนโสด
new normal
ความปกติใหม่
night population
ประชากรกลางคืน
nocebo effect
ผลร้ายของยาหลอก
nomad
คนเร่ร่อน
nominal scale
มาตรานามบัญญัติ
non-binary
นอนไบนารี
non-communicable diseases (NCD)
โรคไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี)
non-governmental organization (NGO)
องค์กรพัฒนาเอกชน
non-probability sampling
การเลือกตัวอย่างแบบไม่ยึดหลักความน่าจะเป็น
non-related household
ครัวเรือนไม่สัมพันธ์ทางเครือญาติ
non-sampling error
ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการเลือกตัวอย่าง
non-systematic (random) error
ความคลาดเคลื่อนแบบไม่เป็นระบบ (สุ่ม)
nonagenarian
นพวรรษิกชน
nonregistered population
ประชากรแฝง
normal curve
เส้นโค้งปกติ
normal distribution
การแจกแจงปกติ
norplant
ยาฝังคุมกำเนิด
nuclear family
ครอบครัวเดี่ยว
null hypothesis
สมมุติฐานศูนย์
nuptiality
ภาวะสมรส
nutrition
โภชนาการ
nutrition infant deficiency
การขาดสารอาหารของเด็กทารก
nutrition infant disorder
ภาวะโภชนาการผิดปกติในทารก
nutrition policy
นโยบายด้านโภชนาการ
nutrition status
ภาวะโภชนาการ
nutritionism
โภชนนิยม
nutritionist
นักโภชนาการ

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015