ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สมมุติฐาน

hypothesis

ข้อความที่ตั้งขึ้นไว้เพื่อพิสูจน์

ในทางวิทยาศาสตร์ สมมุติฐานจะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัย เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เท่านั้น

สำหรับจุดเริ่มต้นของการวิจัยทางสังคมศาสตร์คือ ปัญหาทางสังคม เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่เมื่อต้องการข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหานั้น จึงต้องตั้งสมมุติฐานขึ้น เพื่อพิสูจน์ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/04/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015