ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ก '
Selected Terms: 465
Word Meaning
กฎตำแหน่ง – ขนาด Rank-size rule
กฎหมายแรงงาน Labour law
กรณีศึกษา Case study
กรรมสิทธิ์ที่ดิน Land tenure
กรอบตัวอย่าง Sampling frame
กรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร UKPSF
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS)
กระทรวงแรงงาน Ministry of Labour (MOL)
กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health (MOPH)
กระบวนทัศน์ Paradigm
กระแสการย้ายถิ่น Migration flow, migration stream
กระแสทวนกลับ Counter stream
กราฟ Graph
กราฟเส้น Line graph
กลโกงทางอาหาร food fraud
กลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ major muscle groups
กลุ่มคนที่สนับสนุนการมีชีวิต Pro-life group
กลุ่มคนที่สนับสนุนทางเลือก Pro-choice group
กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ LGBTQIAN+
กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ LGBTQ+
กลุ่มควบคุม Control group
กลุ่มตัวแปรการครองครรภ์ Gestation variables
กลุ่มตัวแปรการปฏิสนธิ Conception variables
กลุ่มตัวแปรการร่วมเพศ Intercourse variables
กลุ่มตัวอย่างย่อย Sub-sample
กลุ่มทดลอง Experimental group
กลุ่มปฐมภูมิ Primary group
กลุ่มเพื่อน Peer group
กลุ่มมหานคร Megalopolis
กลุ่มเมือง Urban agglomeration
กลุ่มอายุเปิด Open-ended age group
กลุ่มอายุ age group
กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ United Nations Children’s Fund (UNICEF)
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ United Nations Population Fund (UNFPA)
กองทุนพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
กองสถิติแห่งสหประชาชาติ United Nations Statistics Division (UNSD)
กับดักประชากร Demographic trap
กามโรค Venereal disease
การกระจายความถี่ Frequency distribution
การกระจายตัวของประชากรในเขตเมือง Urban spatial distribution
การกระจายตัวประชากร Population distribution
การกระจายรายได้ Income distribution
การกระจายอายุและเพศ Age-sex distribution
การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ Economic concentration
การกลายเป็นอุตสาหกรรม Industrialization
การกลืนกลายของผู้ย้ายถิ่น Assimilation of migrants
การกองอายุ Age heaping
การเก็บข้อมูลคู่ขนาน Dual data collection
การเก็บรวบรวมข้อมูล Data collection
การเกิด Birth
การเกิดที่ไม่ต้องการ Unwanted birth
การเกิดที่หลีกเลี่ยงได้แล้ว Birth averted
การเกิดนอกสมรส Illegitimacy
การเกิดไร้ชีพ Still birth
การขยายเขตเมือง, นคราภิวัตน์ Urbanization
การขยายชานเมือง Suburbanization
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ Economic expansion
การขริบอวัยวะเพศหญิง Female circumcision
การขัดเกลาทางสังคม Socialization
การขาดแคลนแรงงาน Labor shortage
การขาดสารอาหารของเด็กทารก Nutrition infant deficiency
การเข้าถึงเสรี open access (OA)
การเข้าถึงอาหาร food accessibility
การเข้าร่วมในกำลังแรงงาน Labour force participation
การครองโสดถาวร Celibacy
การคลอดก่อนกำหนด Premature birth
การคลอดก่อนกำหนด Preterm labor
การควบคุมคุณภาพ Quality control
การควบคุมอารมณ์ emotional regulation
การคาดประมาณประชากร Population estimate
การคาดประมาณระหว่างช่วงสำมะโน Intercensal estimate
การคาดประมาณหลังสำมะโน Postcensal estimate
การค้ามนุษย์ Human trafficking
การคุมกำเนิด Birth control
การคุมกำเนิด Contraception
การคุมกำเนิดชาย Male contraception
การคุมกำเนิดหญิง Female contraception
การคุ้มครองทางสังคม, ภูมิคุ้มกันทางสังคม Social protection
การเคลื่อนย้าย Mobility
การเคลื่อนย้ายแรงงาน Labor mobility
การฆ่าตัวตาย Suicide
การฆ่าทารก Infanticide
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Genocide
การงดร่วมเพศ Abstinence
การงดเว้นร่วมเพศ Sexual abstinence
การงบประมาณ budgeting
การจดทะเบียนเกิน Over registration
การจดทะเบียนชีพ Vital registration
การจัดกระบวนความคิด Conceptualization
การจัดเขตพื้นที่ Zoning
การจัดประเภทสถานภาพการทำงานตามมาตรฐานสากล International Classification of Status in Employment (ICSE)
การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล International Standard Classification of Occupations (ISCO)
การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)
การจัดอันดับ Rating
การจำแนกประเภทแบบไขว้ Cross-classification
การจำลองเหตุการณ์ Simulation
การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง Sampling distribution
การแจกแจงไคสแควร์ Chi square distribution (χ2 distribution)
การแจกแจงที T-distribution
การแจกแจงปกติ Normal distribution
การแจกแจงอายุ Age distribution
การแจกแจงเอฟ F-distribution
การแจงนับเกิน Over enumeration
การฉายภาพข้างหน้า Forward projection
การฉายภาพประชากร Population projection
การฉายภาพประชากรตามองค์ประกอบ-รุ่นอายุ Cohort-component method of population projection
การฉายภาพประชากรตามองค์ประกอบ Component method of population projection
การฉายภาพย้อนหลัง Backward projection
การช่วยเหลือทางสังคม Social assistance
การชำระข้อมูล Data cleaning
การใช้ที่ดิน Land use
การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน mixed land use
การใช้ประโยชน์จากอาหาร food utilization
การดูแลตนเอง Self-care
การดูแลทางสังคม social care
การดูแลแบบประคับประคอง palliative care
การดูแลสุขภาพ health care
การเดินทางอย่างมีพลัง active transport
การเดินทางอย่างมีพลัง active travel
การตกจดทะเบียน Under registration
การตกแจงนับ Under enumeration
การตกแจงนับ, การตกสำรวจ Undercount
การตกลงอยู่ร่วมกัน Consensual union
การตรวจสอบ auditing
การตลาด marketing
การตั้งครรภ์ ระยะที่ 3 Third trimester pregnancy
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น Adolescent pregnancy
การตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผน Unplanned pregnancy
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ Human settlement
การตัดรังไข่ Ovariectomy
การตัดอวัยวะเพศหญิง Female genital mutilation (FGM)
การตายของตัวอ่อนระยะหลัง Late fetal mortality
การตายของทารกแรกเกิดในช่วง 28 วันแรก Neonatal mortality
การตายจากสาเหตุภายนอก External cause of death
การตายตัวอ่อน Fetal death
การตายทารก Infant mortality
การตายทารกแรกเกิดระยะต้น Early neonatal mortality
การตายทารกหลังแรกเกิด Post neonatal mortality
การตายปริกำเนิด Perinatal mortality
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน Acute respiratory infection
การติดตาม Monitoring
การเติบโตทางเศรษฐกิจ Economic growth
การเติบโตสมดุล Balanced growth
การแต่งงานข้ามกลุ่ม Intermarriage
การแต่งงานคลุมถุงชน Arranged marriage
การถดถอยพหุ, การถดถอยเชิงเส้นพหุ Multiple regression, multiple linear regression
การถดถอยอย่างง่าย, การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย Simple regression, simple linear regression
การถอนบทความ retraction
การถือครองที่ดิน Land holding
การถูกฆ่าตาย Homicide
การทดลองแบบปิดสองด้าน Double-blind experiment
การทดสอบคัดกรอง Screening test
การทดสอบไคสแควร์ Chi square test (χ 2)
การทดสอบซี Z-test
การทดสอบที T-test
การทดสอบเบื้องต้น Pre-test
การทดสอบเอฟ F-test
การทะเบียนราษฎร Civil registration
การทำงานต่ำระดับด้านการศึกษา Education-related underemployment
การทำงานต่ำระดับด้านรายได้ Income-related underemployment
การทำงานต่ำระดับด้านเวลา Time-related underemployment
การทำงานต่ำระดับ Underemployment
การทำแท้งผิดกฎหมาย , การทำแท้งเถื่อน Illegal abortion
การทำแท้งเพื่อรักษา Therapeutic abortion
การทำแท้ง Induced abortion
การทำแผนที่ Mapping
การทำหมันชาย Vasectomy
การทำหมันหญิง Female sterilization
การทำหมันหญิง Tubal sterilization
การทำเหมืองข้อมูล Data mining
การแท้งครบ Complete abortion
การแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Inevitable abortion
การแท้งธรรมชาติ spontaneous abortion
การแท้งไม่ครบ Incomplete abortion
การแท้งเอง Miscarriage
การแท้ง Abortion
การนับซ้ำ Double count
การบริบาลระยะท้าย hospice care
การบิดเบือนข้อมูล falsification
การแบ่งแยกทางเทคโนโลยี Digital divide
การปกป้องทางอาหาร food defense
การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA
การประกันสังคม Social insurance
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop
การประชุมประชากรโลก World Population Conference
การประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา International Conference on Population and Development (ICPD)
การประเชิญข้อมูล Data confrontation
การประพฤติมิชอบทางการวิจัย research misconduct
การประมวลผลข้อมูล Data processing
การประมาณค่านอกช่วง Extrapolation
การประมาณค่าระหว่างช่วง Interpolation
การประมาณค่าระหว่างช่วงเชิงเส้นตรง Linear interpolation
การประเมิน assessment
การประเมินการปฏิบัติงาน Formative evaluation
การประเมินข้อมูล Data evaluation
การประเมินความยึดมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส (ไอทีเอ) integrity and transparency assessment (ITA)
การประเมินโครงการ Project evaluation
การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Peer review
การประเมินผล Evaluation
การประเมินผลเชิงคุณภาพ Qualitative evaluation
การประเมินผลสรุป Summative evaluation
การประเมินผลอย่างครอบคลุม Comprehensive evaluation
การปรับฐาน Standardization
การปรับฐานโดยตรง Direct standardization
การปรับฐานโดยอ้อม Indirect standardization
การปรับฐานอายุ Age standardization
การปรับตัว Adaptation
การปรึกษาหารือระหว่างสามีภรรยา Husband-wife communication
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ carbondioxide emission
การปันผลทางประชากร Demographic dividend
การเปลี่ยนแปลงเชิงเรขาคณิต Geometric change
การเปลี่ยนแปลงเชิงเลขคณิต Arithmetic change
การเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นตรง Linear change
การเปลี่ยนแปลงเชิงเอกซโปเนนเชียล Exponential change
การเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปีสำมะโน Intercensal growth
การเปลี่ยนแปลงประชากร Population change
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ climate change
การเปลี่ยนผ่านทางการย้ายถิ่น Migration transition
การเปลี่ยนผ่านทางสุขภาพ Health transition
การเปลี่ยนผ่านประชากร Demographic transition
การเปลี่ยนผ่านภาวะการตาย Mortality transition
การเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด Contraceptive method switching
การเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด Contraceptive shift
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ IEC program
การเผยแพร่ข้อมูล Data dissemination
การเผยแพร่สารสนเทศ Information dissemination
การฝึกอบรมระหว่างการทำงาน In-service training
การพยากรณ์ประชากร Population forecast
การพัฒนาชนบท Rural development
การพัฒนาชุมชน Community development
การพัฒนาเศรษฐกิจ Economic development
การพัฒนาสังคม Social development
การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ Economic dependence
การเพิกถอนการสมรส Annulment of marriage
การเพิ่มขึ้นเชิงเลขคณิต Arithmetic progression
การเพิ่มตามธรรมชาติ Natural growth
การเพิ่มตามธรรมชาติ Natural increase
การเพิ่มทักษะ upskill
การเพิ่มประชากรติดลบ Negative population growth
การเพิ่มประชากรเป็นศูนย์ Zero population growth
การเพิ่มประชากร Population growth
การแพทย์แผนโบราณ Traditional medicine
การมีคู่ครองคนเดียว, การมีผัวเดียวเมียเดียว Monogamy
การมีบุตรก่อนแต่งงาน Premarital birth
การมีประจำเดือนครั้งแรก Menarche
การมีส่วนร่วมของชุมชน Community participation
การมีส่วนร่วม Participation
การไม่มีประจำเดือนหลังคลอด Postpartum amenorrhoea
การไม่รู้หนังสือ Illiteracy
การยับยั้งเชิงทำลาย Positive check
การยับยั้งเชิงป้องกัน Preventive check
การย้ายถิ่นกลับ Return migration
การย้ายถิ่นเข้าประเทศ Immigration
การย้ายถิ่นจากชนบทสู่ชนบท Rural-rural migration
การย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง Rural-urban migration
การย้ายถิ่นจากเมืองสู่ชนบท Urban-rural migration
การย้ายถิ่นจากเมืองสู่เมือง Urban-urban migration
การย้ายถิ่นช่วงเวลา Period migration
การย้ายถิ่นชั่วคราว Temporary migration
การย้ายถิ่นตามฤดูกาล Seasonal migration
การย้ายถิ่น Migration
การย้ายถิ่นในประเทศ Internal migration
การย้ายถิ่นแบบดั้งเดิม Primitive migration
การย้ายถิ่นแบบถูกบังคับ Forced migration
การย้ายถิ่นแบบบังคับ Impelled migration
การย้ายถิ่นแบบมวลชน Mass migration
การย้ายถิ่นแบบลูกโซ่ Chain migration
การย้ายถิ่นแบบวงจร circular migration
การย้ายถิ่นภายในภาค Intraregional migration
การย้ายถิ่นรวม Gross migration
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ International migration
การย้ายถิ่นระหว่างภาค Interregional migration
การย้ายถิ่นแรงงาน Labor migration
การย้ายถิ่นวกกลับ Turnaround migration
การย้ายถิ่นอย่างเสรี Free migration
การย้ายถิ่นออก Out-migration
การยินยอมร่วมโครงการ Informed consent
การยุบตัวทางประชากร Population implosion
การรวมกลุ่มอายุ Age grouping
การรอดชีพไปข้างหน้า Foreward survival
การรอดชีพย้อนหลัง Reverse survival
การระบาดของโรค Epidemic
การระบาดของโรค Outbreak
การระเบิดทางประชากร Population bomb
การระเบิดทางประชากร Population explosion
การรับเข้า (การย้ายถิ่น) Admission (migration)
การรับงานมาทำที่บ้าน Home work
การรายงานอายุคลาดเคลื่อน Age misreporting
การรู้คิด cognition
การรู้เรื่องการเงิน financial literacy
การรู้หนังสือ literacy
การเรียงลำดับ Ranking
การเรียงลำดับตำแหน่ง Rank ordering
การลงทุน Investments
การลงทุนจากต่างประเทศ Foreign investments
การลงรหัส Coding
การลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ cataloging in publication (CIP)
การล่วงละเมิดเด็ก Child abuse
การลอกเลียนงานตนเอง self plagiarism
การลอกเลียนทางวิชาการ academic plagiarism
การลอกเลียนวรรณกรรม plagiarism
การลาคลอด Maternity leave
การเล่นอย่างมีพลัง active play
การเล่นอย่างมีพลัง energetic play
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว Exclusive breastfeeding
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Breastfeeding
การเลี้ยงลูกด้วยอาหารเสริม Complementary feeding
การเลือกคู่ Mate selection
การเลือกตัวอย่าง, การหาตัวอย่าง Sampling
การเลือกตัวอย่างตามมิติ Dimensional sampling
การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า Quota sampling
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง Purposive sampling
การเลือกตัวอย่างแบบตัดสินใจเอง Judgemental sampling
การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ accidental sampling
การเลือกตัวอย่างแบบไม่ยึดหลักความน่าจะเป็น Non-probability sampling
การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอล Snowball sampling
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก Convenient sampling
การเลือกปฏิบัติทางเพศ Sex discrimination
การเลือกอาหาร food choice
การเลื่อนชั้นทางสังคม Social mobility
การเลื่อนเวลาสมรส Delayed marriage
การวัด Measure
การวัดการกระจาย Measure of dispersion
การวัดความแปรผัน Measure of variation
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง Measure of central tendency
การวัดแบบไม่เปิดเผย Unobtrusive measure
การวัดเส้นฐาน Baseline measure
การว่างงาน Unemployment
การวางผังพื้นที่ spatial planning
การวางผังเมือง urban planning
การวางแผนกลยุทธ์ Strategic planning
การวางแผนครอบครัว Family planning
การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ Natural family planning
การวางแผนเศรษฐกิจ Economic planning
การวิเคราะห์ข้อมูล Data analysis
การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of variance (ANOVA)
การวิเคราะห์จำแนกพหุ Multiple classification analysis (MCA)
การวิเคราะห์เชิงบริบท Contextual analysis
การวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น Hierarchical analysis
การวิเคราะห์ต้นทุน -ประสิทธิผล Cost-effectiveness analysis
การวิเคราะห์ต้นทุน-กำไร Cost-benefit analysis
การวิเคราะห์ตัวแปรคู่ Bivariate analysis
การวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว Univariate analysis
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ Multivariate analysis
การวิเคราะห์ตามรุ่น Cohort analysis
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงบริบท Contextual regression analysis
การวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้น Hierarchical regression analysis
การวิเคราะห์ถดถอยโพรบิต Probit regression
การวิเคราะห์ถดถอยมัลติโนเมียลลอจิสติก Multinomial logistic regression
การวิเคราะห์ถดถอยลอจิต Logit regression
การวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก Logistic regression
การวิเคราะห์ถดถอย Regression analysis
การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ Demographic analysis
การวิเคราะห์เนื้อหา Content analysis
การวิเคราะห์แบบตัดขวาง Cross-sectional analysis
การวิเคราะห์ปัจจัย Factor analysis
การวิเคราะห์พื้นที่ Area analysis
การวิเคราะห์เมตา Meta-analysis
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Correlation analysis
การวิเคราะห์เส้นทาง Path analysis
การวิเคราะห์หลายระดับ Multi-level analysis
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา Time series analysis
การวิจัย Research
การวิจัยเชิงทดลอง experimental research
การวิจัยเชิงนโยบาย Policy research
การวิจัยทางคลินิก Clinical research
การวิจัยปฏิบัติการ Action research
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory action research (PAR)
การวิจัยประเมินผล Evaluation research
การเว้นระยะเกิดบุตร Birth spacing
การเว้นระยะห่างในสังคม social distancing
การศึกษาช่วงเวลา Period study
การศึกษาตามรุ่น Cohort study
การศึกษาติดตาม Follow-up study
การศึกษาติดตามระยะยาว Longitudinal study
การศึกษานำร่อง Pilot study
การศึกษาเบื้องต้น Preliminary study
การศึกษาแบบควบคุมกลุ่ม Case-control study
การศึกษาแบบตัดขวาง Cross sectional study
การศึกษาแบบสหวิทยาการ Interdisciplinary studies
การศึกษาแบบสหวิทยาการ Multi-disciplinary studies
การศึกษาย้อนเวลา Retrospective study
การศึกษาสาธารณะเรื่องอาหาร public education on food
การสมรสแบบหลายเมีย Polygamy
การสร้างข้อมูลเท็จ fabrication
การสร้างครอบครัว Family formation
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค Immunization
การสลายตัวของครอบครัว Family dissolution
การสักแต่ทำ quiet quitting
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม Participant observation
การสัมภาษณ์กลุ่ม Group interview
การสัมภาษณ์ Interview
การสัมภาษณ์ระดับลึก In-depth interview
การสาธารณสุขทางไกล telehealth
การสำรวจความคิดเห็น Opinion poll
การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ Kap (knowledge, attitude and practice) survey
การสำรวจทางไปรษณีย์ Mail survey
การสำรวจทางสังคม Social survey
การสำรวจนำร่อง Pilot survey
การสำรวจแบบตัดขวาง Cross-sectional survey
การสำรวจประชากรและสุขภาพอนามัย Demographic and health survey (DHS)
การสำรวจผลกระทบ Impact survey
การสำรวจภาคสนาม Field survey
การสำรวจภายหลังการแจงนับ Post enumeration survey (PES)
การสำรวจภาวะเจริญพันธุ์โลก World fertility survey (WFS)
การสำรวจสภาวะคุมกำเนิด Contraceptive prevalence survey (CPS)
การสำรวจเส้นฐาน Baseline survey
การสิ้นสุดการอยู่ร่วมกัน End of union
การสิ้นสุดภาวะสมรส Dissolved marriage
การสิ้นสุดสถานภาพสมรส Marriage dissolution, dissolution of marriage, dissolved marriage
การสืบทอดพันธุ์ Reproduction
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย Simple random sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม Cluster sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น Stratified sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ Systematic sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบยึดหลักความน่าจะเป็น Probability sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบส่งต่อ Respondent driven sampling (RDS)
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน Multistage sampling
การสุ่มพื้นที่ Area sampling
การสูงวัย Ageing
การสูงวัยของประชากร Population ageing
การสูงวัยตามอายุที่เหลืออยู่ Prospective aging
การสูงวัยที่ยังประโยชน์ productive ageing
การสูงวัยในถิ่นที่อยู่ ageing in place
การสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จ Successful aging
การสูงวัยอย่างมีคุณค่า Productive aging
การสูงวัยอย่างมีพลัง active ageing
การสูงวัยอย่างมีสุขภาพ Healthy aging
การสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ healthy ageing
การสูงวัยอย่างสมวัย Optimal aging
การสูญเสียอาหาร food loss
การแสดงฉลากอาหาร food labelling
การแสดงออกทางเพศภาวะ gender expression
การใส่ห่วงคุมกำเนิด IUD insertion
การหน้าที่รู้คิด cognitive function
การหมดประจำเดือน Menopause
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ Impotence
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ Erectile dysfunction (ED)
การหยุดคุมกำเนิด Contraceptive termination
การหาสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์ Verbal autopsy
การให้คำปรึกษาแนะนำ Counseling
การให้นมขวด Bottle feeding
การให้วัคซิน Vaccination
การอนามัยแม่และเด็ก Maternal and child health (MCH)
การอบรมก่อนให้บริการ preservice training
การอภิปรายกลุ่ม Focus group discussion (FGD)
การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน Premarital cohabitation
การอยู่ร่วมกัน Cohabitation
การอ้างอิงทางบรรณานุกรม bibliographical citations
การอ้างอิง reference
การอุ่นขึ้นของโลก Global warming
การแอบจ้างงาน quiet hiring
การแอบไล่ออก quiet firing
กาฬโรค Plague
กำลังแรงงาน Labour force
กิจกรรมทางกาย physical activity
กิจกรรมทางกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน anaerobic physical activity
กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิก aerobic physical activity
กิจกรรมทางกายประเภทสันทนาการ recreational physical activity
กีฬาระดับรากหญ้า grassroots sport
กีฬาและนันทนาการถ้วนหน้า sport and recreation for all
เกย์ gay
เกลือแร่ Oral rehydration
เกาะความร้อนเมือง urban heat island
เกิดมีชีพ,เกิดรอด Live birth

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015