ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

tuberculosis (TB)

วัณโรค

โรคติดเชื้อของปอดชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับสองของการตายจากโรคติดเชื้อในผู้ใหญ่ทั่วโลก สาเหตุของโรคมาจากเชื้อ “มัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส” (Mycobacterium tuberculosis) ที่ทำให้เกิดอาการทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง พยาธิสภาพของโรคส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ปอด แต่ก็สามารถเกิดที่ไต กระดูก ต่อมน้ำเหลือง และสมองได้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีไข้ ไอแห้ง ๆ เรื้อรัง หายใจตื้น เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เด็กและผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือภูมิต้านทานต่ำ เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคนี้ได้ง่าย กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นโรคนี้และไม่ทำการรักษาจะเสียชีวิต
ในปี พ.ศ. 2536 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นครั้งแรกว่าวัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของโลก
ประเทศไทยได้ทำการรักษา ป้องกันและควบคุมวัณโรคจนทำให้อัตราตายที่เคยสูงในอดีตได้ลดลง แต่สิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ภายหลังที่มีการแพร่ระบาดของเอช ไอ วี/เอดส์ การป่วยและตายด้วยวัณโรคค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015