ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

thanatology

มรณวิทยา

สหวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการตายของมนุษย์และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการตาย

มรณวิทยามีการศึกษาจากหลายมุมมอง เช่น นิติวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณ ศีลธรรม จริยธรรม การแพทย์ สาธารณสุข สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา

ปัจจุบัน มีการเปิดสอนมรณวิทยาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างในมหาวิทยาลัย Marian University ได้เปิดหลักสูตร Master of Science in Thanatology โดยมีรายวิชาที่เปิดสอน เช่น

  • Foundations of Thanatology
  • Bereavement Theory and Practice
  • Cultural Perspectives in Thanatology
  • Applied Ethics and the End of Life
  • Death in the Lives of Children and Teens
  • Complicated Grief
  • Traumatology
  • Understanding Suicide

ปรับปรุงล่าสุด 06/01/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015