ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

t-distribution

การแจกแจงที

การแจกแจงการสุ่มตัวอย่างชนิดหนึ่ง ได้มาจากการพล็อตค่าสถิติที่คำนวณจากการทดสอบที (t-test) การแจกแจงนี้มีลักษณะเป็นรูปโค้งสมมาตร (symmetric curve) ที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 0 อยู่กึ่งกลาง ความสูงของรูปโค้งจะแปรผันไปตามระดับความเป็นอิสระ (degree of freedom)
 


ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015