ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

thailandometers

มิเตอร์ประเทศไทย

เครื่องมือแสดงข้อมูลทางประชากร ครอบครัว สังคมและสุขภาพที่เปลี่ยนไปตามเวลาจริง ข้อมูลที่นำมาแสดงมีหลายรายการ ที่สำคัญ เช่น จำนวนประชากรของประเทศไทย จำนวนเกิด จำนวนตาย จำนวนคนเพิ่ม จำนวนผู้สูงอายุ จำนวนคนตายด้วยสาเหตุสำคัญต่างๆ จำนวนการจดทะเบียนสมรสและจำนวนการจดทะเบียนหย่า การแสดงข้อมูลของมิเตอร์ประเทศไทย ใช้วิธีนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thailandometers.mahidol.ac.th และบริเวณโถงทางเข้าอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มีป้ายดิจิตอลแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของประเทศไทยตามเวลาจริง

ดูเพิ่มเติม

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015