ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

telepharmacy

เภสัชกรรมทางไกล

การบริการในด้านยาและเวชภัณฑ์ โดยผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล จากหน่วยบริการไปยังผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลกัน

เภสัชกรรมทางไกล รวมการให้คำปรึกษาด้านยา การติดตามการรักษาและผลข้างเคียง การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ และการส่งมอบเภสัชภัณฑ์ไปให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล ช่วยให้ประชาชนได้รับบริการด้านเภสัชกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

คำนี้บางทีใช้ว่า “โทรเภสัช”

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 7/07/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015