ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ส '
Selected Terms: 126
Word Meaning
สตรีนิยม Feminism
สตรีวัยเจริญพันธุ์ Woman in reproductive age
สตรีวัยมีบุตร Woman in childbearing age
สถานที่เกิด Place of birth
สถานบริบาลกึ่งบ้าน Hospice
สถานภาพทางสังคม Social status
สถานภาพสตรี Women status
สถานภาพสมรส Marital status
สถานะอาชีพ Occupational status
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม Institute for Population and Social Research (IPSR)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย Thailand Development Research Institute (TDRI)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท Institute of Language and Culture for Rural Development
สถาบันวิจัยโภชนาการ Institute of Nutrition
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) Health System Research Institute (HSRI)
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Social Research Institute (CUSRI)
สถาบันวิจัยสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Social Research Institute of Chiangmai University
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว National Institute for Child and Family Development (NICFD)
สถิติชีพ Vital statistics
สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงบรรยาย Descriptive statistics
สถิติเชิงอนุมาน Inferential statistics
สถิติตามช่วงเวลา Period statistics
สถิติตามรุ่น Cohort statistics
สถิติศาสตร์ Statistics
สนามการย้ายถิ่น Migration field
สปตวรรษิกชน Septuagenarian
สภาประชากร Population Council
สภาพการมีอาหาร food availability
สภาพบีบคั้นทางการสมรส Marriage squeeze
สภาพอากาศ weather
สภาวิจัยแห่งชาติ (สวช.) National Research Council (NRC)
สมการสมดุล Balancing equation
สมมุติฐาน hypothesis
สมมุติฐานทางเลือก Alternative hypothesis
สมมุติฐานศูนย์ Null hypothesis
สมรส, แต่งงาน Marriage
สมองล่อง Brain drain
สมาคมนักประชากรไทย Thai Population Association (TPA)
สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม Thai Association of Population and Social Researchers (TAPSR)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน Population and Community Development Association (PDA)
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) Planned Parenthood Association of Thailand (PPAT)
สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สสป.) Association for Strengthening Integrated National Population and Health Development Activities of Thailand (ASIN)
สมุดสถิติรายปี Statistical year book
สร้างทักษะใหม่ reskill
สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร Executive summary
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ height for age
สวัสดิการสังคม Social welfare
สหประชาชาติ หรือ องค์การสหประชาชาติ United Nations (UN)
สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาประชากร International Union for Scientific Study of Population (IUSSP)
สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ International Planned Parenthood Federation (IPPF)
สหพันธ์วางแผนครอบครัวแห่งอเมริกา Planned Parenthood Federation of America (PPFA)
สหสัมพันธ์ Correlation
สังคมกำลังสูงวัย Ageing society
สังคมเยาว์วัย Young society
สังคมวิทยา Sociology
สังคมวิทยาการแพทย์ Medical sociology
สังคมศาสตร์ Social science
สังคมสงเคราะห์ Social work
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด Super aged society
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ Completed aged society
สังคมสูงอายุ aged society
สังคมสูงอายุระดับสุดยอด Super aged society
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ Complete aged society
สัญญาจ้าง Labor contract
สัญลักษณ์การตัดสินใจ point of decision prompt
สัดส่วน Proportion
สัมประสิทธ์ของการตัดสินใจพหุ Coefficient of multiple determination
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน Spearman’'s correlation coefficient
สัมประสิทธิ์การถดถอย Regression coefficient
สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ Coefficient of determination
สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน Coefficient of variation (CV)
สัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์เชิงส่วน Coefficient of partial correlation
สัมประสิทธิ์จินี Gini coefficient
สัมประสิทธิเบตา Beta (β) coefficient
สัมประสิทธิ์ประมาณค่าระหว่างช่วง Interpolation coefficient
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลคูณโมเมนต์ของเพียร์สัน Pearson product- moment correlation coefficient (r)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Correlation coefficient (r)
สาธารณสุขมูลฐาน Primary health care
สารัตถประชากรศาสตร์ Substantive demography
สาเหตุการตาย Cause of death
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Thai Health Foundation (THF)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) National Economic and Social Development Board (NESDB)
สำนักงานโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ United Nations Development Programme (UNDP)
สำนักงานโครงการสภาวะแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ United Nations Environment Programme (UNEP)
สำนักงานโครงการเอชไอวี/เอดส์แห่งสหประชาชาติ Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
สำนักงานบริการด้านประชากรระหว่างประเทศ Population Service International (PSI)
สำนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านประชากร Office of Population Technical Assistance Team (OPTA)
สำนักงานส่งเสริมการวิจัยแห่งประเทศไทย (สกว.) Thailand Research Fund (TRF)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) National Statistical Office (NSO)
สำนักงานสารเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
สำนักงานอนามัยครอบครัวระหว่างประเทศ Family Health International (FHI)
สำนักงานอ้างอิงทางประชากร Population Reference Bureau (PRB)
สำมะโน Census
สำมะโนการเกษตร Agricultural census
สำมะโนเคหะ Housing census
สำมะโนโดยพฤตินัย De facto census
สำมะโนตามนิตินัย De jure census
สำมะโนประชากร Population census
สิ่งจูงใจ Incentive
สิ่งปกคลุมที่ดิน Land cover
สิ่งแวดล้อมทางอาหารค้าปลีก retail food environment
สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น built environment
สิ่งแวดล้อม Environment
สิทธิมนุษยชน Human rights
สิทธิสตรี Women's rights
สินสอดฝ่ายหญิง Dowry
สื่อสารสู่มวลชน mass-reach communication
สุขภาพ, สุขอนามัย Health
สุขภาพจิต Mental health
สุขภาพด้านจิตสังคม psychosocial health
สุมรณ์เชิงรับ passive euthanasia
สุมรณ์เชิงรุก active euthanasia
สุมรณ์ euthanasia
สูตรของคารัพ-คิง Karup-Kings' formula
สูตรของเบียร์ส Beers' formula
สูตรของสปราก Sprague’s formula
สูตินรีเวช Obstetrics
เสถียรภาพด้านอาหาร food stability
เส้นโค้งปกติ Normal curve
เส้นโค้งลอจิสติก Logistic curve
เส้นโค้งลอเรนซ์ Lorenz curve
เส้นโค้งเอกซโปเนนเชียล Exponential curve
เส้นทางชีวิต life course
เส้นเวลา timeline

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015