ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สิ่งแวดล้อม

environment

ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งมีส่วนส่งเสริมหรือทำลายปัจจัยอื่นๆ สิ่งแวดล้อมเป็นวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบ มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ระบบนิเวศ"

สิ่งแวดล้อมมี 2 ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08/03/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015