ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

เส้นเวลา

timeline

การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และ/หรือที่จะเกิดขึ้นตามลำดับเวลา ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กระบวนการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา หรือแสดงให้เห็นประวัติความเป็นมา หรือพัฒนาการของปรากฏการณ์ที่เราสนใจ หรือแสดงแผนการดำเนินงานของโครงการวิจัย

ปรับปรุงล่าสุด 15/10/2564

 

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015