ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ค '
Selected Terms: 172
Word Meaning
คณะกรรมการกำกับทิศทาง steering committee
คณะกรรมการข้าหลวงใหญ่สำหรับผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
คติถือผี Animism
คตินิยมแนวมัลทัสใหม่ neo-Malthusian theory
คนกระฉับกระเฉง active people
คนข้ามเพศ transgender
คนเข้าเมือง Immigrant
คนเคยสมรส Ever-married person
คนงานต่างชาติ Immigrant worker
คนงานย้ายถิ่น Migrant worker
คนงานวัยเยาว์ Young worker
คนชายขอบ Marginal people
คนแต่งงาน Married person
คนพลัดถิ่น diaspora
คนพิษ toxic people
คนไม่ฝักใฝ่ทางเพศ asexual
คนรักต่างเพศ Heterosexual
คนรักไม่เลือกเพศ, แพนเซ็กชวล pansexual
คนเร่ร่อน nomad
คนเร่ร่อนดิจิทัล digital nomad
คนเร่ร่อนตามแหล่งงาน peripatetic nomad
คนเร่ร่อนตามแหล่งอาหารสัตว์ pastoralism
คนโสด Never-married person
คนโสด Single
ครอบครัว family
ครอบครัวขยาย Extended family
ครอบครัวข้ามรุ่น skipped generation family
ครอบครัวเดี่ยว Nuclear family
ครอบครัวพ่อแม่คนเดียว One parent family
ครอบครัวลูกติด step family
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว single parent family
ครอบครัววัยรุ่น adolescent family
ครั้ง Episode
ครัวเรือน Household
ครัวเรือนกลุ่มบุคคล collective household
ครัวเรือนคนเดียว One person household
ครัวเรือนคนเดียว one-person household
ครัวเรือนผู้สูงอายุ older adult household
ครัวเรือนพิเศษ Special household
ครัวเรือนไม่สัมพันธ์ทางเครือญาติ non-related household
ครัวเรือนส่วนบุคคล private household
ครีมทาช่องคลอด Vaginal cream
คลังข้อมูล Data bank
คลินิกคนไข้นอก, คลินิกผู้ป่วยนอก Out patient clinic
ควอไทล์วารสาร journal quartile
ควอไทล์ Quartile
ความกดดันทางประชากร Population pressure
ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง Sampling error
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม Random error
ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 type I error
ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2 type II error
ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการเลือกตัวอย่าง Non-sampling error
ความคลาดเคลื่อนบีตา Beta (β error)
ความคลาดเคลื่อนแบบเป็นระบบ Systematic error
ความคลาดเคลื่อนแบบไม่เป็นระบบ (สุ่ม) Non-systematic (random) error
ความคลาดเคลื่อน Error
ความคลาดเคลื่อนแอลฟา Alpha error (? error)
ความคาดหมายคงชีพ expectation of life
ความชรา Senility
ความตรง Validity
ความตรงตามเกณฑ์ criterion validity
ความตรงตามเนื้อหา content validity
ความตรงที่เห็น face validity
ความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ Unmet need
ความถี่การมีเพศสัมพันธ์ Coital frequency
ความถี่สะสม Cumulative frequency
ความถี่ Frequency
ความเที่ยง Reliability
ความน่าจะเป็นของการตาย Probability of dying (qx)
ความน่าจะเป็นที่เป็นสัดส่วนต่อขนาด Probability proportional to size (PPS)
ความน่าจะเป็น Probability
ความนิยมบุตรชาย Son preference
ความนิยมเพศบุตร Sex preference
ความเบี่ยงเบน Deviation
ความปกติใหม่ new normal
ความเป็นหุ้นส่วน partnership
ความแปรปรวน Variance
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ Economic fluctuations
ความผิดปกติทางโภชนาการของทารก Infant nutrition disorders
ความพิการ Disability
ความพึงพอใจในชีวิต life satisfaction
ความมั่นคงของมนุษย์ Social security
ความมั่นคงของมนุษย์ Human security
ความมั่นคงทางอาหาร Food security
ความมั่นคงยามชรา Old age security
ความแม่นตรงของอายุ Age accuracy
ความไม่เท่าเทียมกัน Inequality
ความไม่เป็นธรรมทางอาหาร food inequity
ความไม่สามารถมีบุตร Infecundity
ความยากจน Poverty
ความยืนยาวของชีวิต Longevity
ความยุติธรรมทางอาหาร food justice
ความรอบรู้ด้านอาหาร food literacy
ความรุนแรง Violence
ความรุนแรงทางกาย Physical violence
ความรุนแรงทางจิตใจ Mental violence
ความรุนแรงทางเพศ Sexual violence
ความรุนแรงในชีวิตคู่ Spousal violence
ความรู้เท่าทันสื่อ media literacy
ความรู้เรื่องดิจิทัล digital literacy
ความรู้เรื่องสุขภาพ health literacy
ความรู้สึกแปลกแยก Alienation
ความล้มเหลวของการคุมกำเนิด Contraceptive failure
ความลับส่วนบุคคล Confidentiality
ความลำเอียง Bias
ความลำเอียงของการเลือกตัวอย่าง Sampling bias
ความลำเอียงจากการปัดเศษ Truncation bias
ความลำเอียงจากพนักงานสัมภาษณ์ Interviewer bias
ความลำเอียงในการสัมภาษณ์ Interview bias
ความสมดุลชีวิตกับงาน work-life balance
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ Economic equilibrium
ความสะดวกเดิน walkability
ความสัมพันธ์ทางเพศ Sexual relationship
ความสามารถซื้ออาหาร food affordability
ความสามารถในการมีบุตร Fecundity
ความสามารถรองรับประชากร Carrying capacity
ความสุข happiness
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ Economic equality
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม Environmental degradation
ความหนาแน่นประชากร Population density
ความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity
ความหลากหลายทางเพศภาวะ gender diversity
ความอยู่ดีมีสุขของสังคม societal well-being
ความอยู่ดีมีสุขด้านอารมณ์ emotional well-being
ความอยู่ดีมีสุขทางกาย physical well-being
ความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน financial well-being
ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม social well-being
ความอยู่ดีมีสุขในที่ทำงาน workplace well-being
ความอยู่ดีมีสุข well-being
ความแออัด Crowding
ควินไทล์ Quintile
คะแนน Score
คะแนนซี z-score
คะแนนที T-score
คะแนนร่วม Joint score (JS)
ค่าครองชีพ Cost of living
ค่าคาดหมาย Expected value
ค่าจริง Observed value
ค่าจ้างขั้นต่ำ minimum wage
ค่าจ้างครองชีพ living wage
ค่าจ้าง wage
ค่าจ้างมาตรฐาน prevailing wage
ค่าจ้างยังชีพ subsistence wage
ค่าเฉลี่ย Mean
ค่าถ่วงน้ำหนัก Weight
ค่านิยมทางสังคม Social value
ค่าพารามิเตอร์ Parameter
ค่าสถิติ Statistics
คำถามการวิจัย Research question
คำถามปลายปิด Closed-ended question
คำถามปลายเปิด Open-ended question
คุณธรรมทางเศรษฐกิจ economic morality
คุณภาพของการดูแลสุขภาพ Quality of health care
คุณภาพของข้อมูล Quality of data
คุณภาพข้อมูล Data quality
คุณภาพชีวิต Quality of life
คุ้มรวม Coverage
คู่มือลงรหัส Codebook
คู่สมรส Couple
เครือญาติสมัครใจ voluntary kinship, fictive kinship
เควียร์ queer
โครงการบูรณาการ Integrated program
โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ National Family Planning Program (NFPP)
โครงการวิจัยนำร่อง Pilot research project
โครงการสร้างรายได้ Income generation program
โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม Social safety nets
โครงสร้างครัวเรือน Household structure
โครงสร้างเพศ Sex structure
โครงสร้างสังคม Social structure
โครงสร้างอายุและเพศ Age-sex structure
โครงสร้างอายุ Age structure

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015