ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

validity

ความตรง

ความถูกต้องและสมเหตุสมผลของการวัดอย่างหนึ่ง

ความตรงดูได้จากเครื่องมือหรือวิธีการวัดที่นำมาใช้นั้น สามารถวัดปรากฏการณ์ที่ต้องการจะวัดได้จริง การวิจัยที่มีความตรงสูง หมายความว่า งานวิจัยนั้นให้ผลได้ตรงตามคุณลักษณะ คุณสมบัติ และความแตกต่างทางกายภาพหรือสังคมได้ตามความเป็นจริง

ปกติความตรงสามารถพิจารณาได้ใน 3 ลักษณะ คือ ความตรงที่เห็น (face validity) ความตรงตามเนื้อหา (content validity) และความตรงตามเกณฑ์ (criterion validity)

ปรับปรุงล่าสุด 06/01/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015