ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

violence

ความรุนแรง

การใช้กำลัง หรือวาจา โดยเจตนาเพื่อข่มขู่ คุกคาม หรือลงมือกระทำ ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น กลุ่มคน หรือชุมชน ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือทำให้ผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะยากลำบาก

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015