ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

underemployment

การทำงานต่ำระดับ

การที่บุคคลวัยแรงงานไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่

ตัวอย่างของการทำงานต่ำระดับ เช่น ทำงานน้อยกว่าเวลาที่สามารถทำได้ ทำงานที่ได้รับรายได้ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ ทำงานต่ำกว่าคุณวุฒิ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ของตน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08/03/2567

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015