ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ultrasound

อัลตราซาวนด์

คลื่นเสียงความถี่สูงที่นำมา้ในทางการแพทย์เพื่อตรวจอวัยวะภายใน รวมถึงทารกในครรภ์ด้วย โดยคุณสมบัติของคลื่นเสียงจะสามารถนำมาประมวลและแปลงเป็นภาพถ่ายของร่างกายโดยทั่วไป ปัจจุบันได้มีการใช้อัลตราซาวนด์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การดูเพศของทารกในครรภ์ โดยเฉพาะในประเทศที่มีความนิยมบุตรชาย (son preference) ซึ่งถ้าทารกในครรภ์ไม่ใช่เพศที่ต้องการ ก็อาจมีการทำแท้ง ในบางประเทศจึงมีการห้ามการทำอัลตราซาวนด์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015