ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

reliability

ความเที่ยง

ความแนบนัยของการวัดอย่างหนึ่ง

ความเที่ยงเกิดจากการเก็บข้อมูลที่ให้ผลอย่างเดียวกัน เมื่อนำไปทำซ้ำในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน โดยนักวิจัยต่างคนกัน หรือในเวลาที่ต่างกัน

ความเที่ยงของการวัด ไม่จำเป็นต้องมีความตรง (validity) ถ้ามีทั้งความเที่ยงและความตรง ถือได้ว่าเป็นการวัดที่สมบูรณ์ที่สุด

ปรับปรุงล่าสุด 23/12/2565

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015