ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

research misconduct

การประพฤติมิชอบทางการวิจัย

การกระทำที่ไม่เหมาะสมในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย ตั้งแต่เริ่มทำข้อเสนอโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การทบทวนองค์ความรู้ จนถึงการรายงานผลการวิจัย

ความประพฤติผิดในการวิจัย ได้แก่ การบิดเบือนข้อมูล (falsification)  การสร้างข้อมูลเท็จ (fabrication) การลอกเลียนวรรณกรรม (plagiarism)

ความประพฤติผิดในการวิจัย อาจรวมถึงการแทรกแซงงานวิจัยหรืองานวิชาการของผู้อื่น โดยจงใจทำให้เกิดความเสียหาย

ความประพฤติผิดในการวิจัย จะไม่รวมถึงความผิดพลาดที่ไม่เจตนา หรือความเห็นต่าง

ผลของความประพฤติผิดในการวิจัย อาจนำไปสู่การถอนบทความ (retraction) จากวารสาร หรือการถูกลงโทษทางวินัยโดยสถาบันที่สังกัด หรือการเรียกทุนวิจัยคืนจากหน่วยงานที่ให้ทุน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/05/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015