ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

retraction

การถอนบทความ

กระบวนการยกเลิกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

การถอนบทความ อาจทำโดยผู้นิพนธ์ สถาบันหรือต้นสังกัดของผู้นิพนธ์ บรรณาธิการวารสาร ด้วยการทำสัญลักษณ์ “retraction” คาดลงบทความที่ถอนออก เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้อ่านทราบว่าบทความนั้นๆ อาจมีข้อมูลหรือเนื้อหาบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบทความ หรืออาจเกิดข้อสงสัยด้านความประพฤติผิดในการวิจัย (research misconduct) จากความไม่ตั้งใจหรือความตั้งใจของผู้นิพนธ์

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/4/2566

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015