ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ว '
Selected Terms: 45
Word Meaning
วงจรชีวิตครอบครัว Family life cycle
วงศ์ญาติ Clan
วงแหวนใส่ช่องคลอด Vaginal ring
วยาคติ ageism
วัคซิน Vaccine
วัณโรค Tuberculosis (TB)
วันสำมะโน Census date
วัยกลางคน Middle age
วัยเจริญพันธุ์ Reproductive age
วัยเด็ก Child age
วัยทอง Golden age
วัยทารก Infancy
วัยมีบุตร Childbearing age
วัยมีบุตร childbearing years
วัยรุ่น Adolescent
วัยเริ่มหนุ่มสาว Puberty
วัยแรงงาน Working age
วัยสูงอายุ Old age
วารสารไทยออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJO)
วารสารประชากรและสังคม Journal of Population and Social Studies (JPSS)
วารสารเปิดเสรี open access journal
วารสารหลอกลวง predatory journals
วิจัยและพัฒนา Research and development
วิทยากร Resource person
วิทยาการระบาด Epidemiology
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ College of Population Studies (CPS)
วิทยาศาสตร์อาหาร Food science
วิธีการประมาณทางอ้อม Indirect estimation techniques
วิธีการวางแผนครอบครัวแบบดั้งเดิม Traditional method family planning
วิธีกำลังสองน้อยที่สุด Least square method
วิธีคุมกำเนิด Contraceptive method
วิธีคุมกำเนิดแบบขัดขวาง Barrier method
วิธีรอดชีพย้อนหลัง Reverse survival method
วิธีวิจัย Research method
วิธีวิจัยแบบผสม mixed method
วิธีวิทยา, ระเบียบวิธี Methodology
วิธีหลั่งภายนอก Coitus interruptus
วิธีหลั่งภายนอก Withdrawal
วิธีอัตราส่วนพีเอฟ P/f ratio method
วิศวกรรมสังคม social engineering
วิสัยทัศน์ Vision
วิสาหกิจชุมชน community enterprise (CE)
วิสาหกิจเพื่อสังคม social enterprise (SE)
ไวรัสเอดส์ (เอชไอวี) Human immunodeficiency virus (HIV)
ไวรัสเอดส์ AIDS virus

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015