ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ม '
Selected Terms: 32
Word Meaning
มดลูก Uterus
มติมหาชน Public opinion
มนุษยนิเวศวิทยา Human ecology
มนุษยศาสตร์ humanities
มโนธรรม Conscience
มรณวิทยา thanatology
มลพิษทางน้ำ Water pollution
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม Environmental pollution
มลพิษทางอากาศ Air pollution
มะเร็งรังไข่ Ovarian cancer
มัชฌิมเรขาคณิต Geometric mean
มัชฌิมเลขคณิต Arithmetic mean
มัชฌิมฮาร์โมนิก Harmonic mean
มัธยฐาน Median
มัลติคอลลิเนียริตี Multicollinearity
มาตรฐานการครองชีพ Standard of living
มาตรฐานวิชาชีพวิจัย research professional standard
มาตรวัดลิเคอร์ท Likert scale
มาตราการวัด (อ่านว่า มาด-ตรา-กาน-วัด) measurement scale
มาตราช่วง Interval scale
มาตรานามบัญญัติ Nominal scale
มาตราอัตราส่วน Ratio scale
มาตราอันดับ Ordinal scale
มาตาธิปไตย Matriarchy
มานุษยวิทยา anthropology
มิเตอร์ความสุข Happinometer
มิเตอร์ประเทศไทย Thailandometers
เมตาเวิร์ส Metaverse
เม็ต MET
เมอร์ส MERS
เมือง Town
แมทริกซ์สหสัมพันธ์ Correlation matrix

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015