ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ภ '
Selected Terms: 43
Word Meaning
ภาครัฐ Public sector
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ Informal sector
ภาคเอกชน Private sector
ภาระโรค Burden of disease
ภาวะกระดูกพรุน Osteoporosis
ภาวะการเกิด Natality
ภาวะการตาย Mortality
ภาวะเงินเฟ้อ Inflation
ภาวะเจ็บป่วย Morbidity
ภาวะเจริญพันธุ์คืนสภาพ Return fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ตามรุ่น Cohort fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ต่ำกว่าระดับทดแทน Below replacement fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ทั่วไป General fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ธรรมชาติ Natural fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ Fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ระดับทดแทน Replacement level fertility
ภาวะเจริญพันธุ์วัยรุ่น Adolescent fertility
ภาวะเจริญพันธุ์สมรส Marital fertility
ภาวะเจริญพันธุ์สะสม Cumulative fertility
ภาวะด้อยโอกาส Handicap
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ Economic recession
ภาวะทุพโภชนาการ Malnutrition
ภาวะน้ำหนักเกิน overweight
ภาวะบกพร่อง Impairment
ภาวะโภชนาการ Nutrition status
ภาวะโภชนาการผิดปกติในทารก Nutrition infant disorder
ภาวะโมฆียสมรส Voidable marriage
ภาวะไม่เจริญพันธุ์ทุติยภูมิ Secondary infertility
ภาวะไม่เจริญพันธุ์ปฐมภูมิ Primary infertility
ภาวะไม่เจริญพันธุ์ Infertility
ภาวะเรือนกระจก Greenhouse effect
ภาวะไร้บุตร Childlessness
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ Economic depression
ภาวะสมรส Nuptiality
ภาวะสูงอายุของประชากร, การมีอายุสูงขึ้นของประชากร Aging of population
ภาวะสูงอายุของประชากร, การมีอายุสูงขึ้นของประชากร ageing of population
ภาวะอ้วน obesity
ภาวะอ้วน adiposity
ภูมิศาสตร์มนุษย์ Human geography
ภูมิศาสตร์ Geography
เภสัชกรรมทางไกล telepharmacy
โภชนนิยม Nutritionism
โภชนาการ nutrition

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015