ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' พ '
Selected Terms: 35
Word Meaning
พนักงานสนาม, พนักงานภาคสนาม Field worker
พนักงานสัมภาษณ์ Interviewer
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act (PDPA)
พฤฒวิทยา Gerontology
พฤฒาธิปไตย] Gerontocracy
พฤฒิพลัง active older person
พฤติกรรม Behavior
พฤติกรรมการสืบทอดพันธุ์ Reproductive behavior
พฤติกรรมทางเพศ Sexual behavior
พฤติกรรมเนือยนิ่ง sedentary behavior
พฤติกรรมศาสตร์ behavioral science
พลเมืองอาหาร food citizen
พลวัตประชากร Population dynamics
พหุสังคม Plural society
พังค์ PUNK
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว motor development
พันธุศาสตร์ประชากร Population genetics
พิสัย Range
พี่น้อง Sibling
พีระมิดประชากร Population pyramid
พื้นที่เปิดสาธารณะ public open space
พื้นที่สาธารณะ public space
พื้นที่สีฟ้า blue space
พื้นที่เสมือน virtual space
เพศ Sex
เพศกำกวม, อินเตอร์เซ็กส์ intersex
เพศนิยม Sexism
เพศภาวะ Gender
เพศวิถี Sexuality
เพศศึกษา Sex education
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงงาน Premarital sex
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก Anal sex
เพศสัมพันธ์ทางปาก, ออรัลเซ็กส์ Oral sex
แพงค์ PANK
แพทยานุวัตร Medicalization

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015