ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ผ '
Selected Terms: 53
Word Meaning
ผดุงครรภ์โบราณ Traditional birth attendant (TBA)
ผลกระทบจากอายุ age effect
ผลกระทบล้นเกิน Spill over effect
ผลการวิจัยเบื้องต้น Preliminary result
ผลข้างเคียง Side effect
ผลดีของยาหลอก placebo effect
ผลผลิตทางเกษตร Agricultural product
ผลร้ายของยาหลอก nocebo effect
ผลเสีย Adverse effect
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ Gross domestic product (GDP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว Per capita gross national product
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ Gross national product (GNP)
ผังเส้นทาง Flow chart
ผู้เข้าเมืองผิดกฏหมาย, ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย Illegal immigrant
ผู้เข้าร่วมวิจัย research participant
ผู้เคลื่อนย้ายซ้ำซาก Chronic mover
ผู้เคลื่อนย้าย Mover
ผู้ดูแล caregiver
ผู้เดินทางไปกลับ Commuter
ผู้ตอบแบบสอบถาม Respondent
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง champions of change
ผู้พลัดถิ่น Displaced person
ผู้ไม่รู้หนังสือ Illiterate
ผู้ยังอยู่กินกับคู่สมรส Currently married person
ผู้ย้ายถิ่นเกิด Lifetime migrant
ผู้ย้ายถิ่นเข้า In-migrant
ผู้ย้ายถิ่น Migrant
ผู้ย้ายถิ่นใหม่ Recent migrant
ผู้ย้ายถิ่นออก Out-migrant
ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ Emigrant
ผู้รู้หนังสือ Literate
ผู้ลี้ภัยคืนถิ่น Returned refugee
ผู้ลี้ภัย Refugee
ผู้สังเกตการณ์ Observer
ผู้สูงอายุวัยกลาง Medium old
ผู้สูงอายุวัยต้น Young old
ผู้สูงอายุวัยปลาย Oldest old
ผู้สูงอายุ Elderly, older person
ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย Asylum seeker
ผู้หญิงกับการพัฒนา Women in development
ผู้ให้ข้อมูลหลัก Key informant
ผู้ใหญ่ Adult
ผู้อยู่ชั่วคราว Sojourner
ผู้อยู่ติดที่ Stayer
เผ่า Tribe
แผ่นกั้นคุมกำเนิด Vaginal shield
แผนทางเลือก Contingency plan
แผนแบบการสุ่มตัวอย่าง Sampling design
แผนภาพเล็กซิส Lexis diagram
แผนภูมิแท่ง Bar chart
แผนภูมิภาพ Pictogram
แผนภูมิวงกลม Pie chart
แผลกดทับ Bedsore

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015