ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ผู้สังเกตการณ์

observer

มีสองความหมาย คือ (1) บุคคลที่เข้าไปศึกษาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น และ (2) บุคคลที่ถูกส่งเข้าไปเฝ้าดูเหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นจริง และรายงานว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015