ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' น '
Selected Terms: 29
Word Meaning
นคร City
นพวรรษิกชน Nonagenarian
นโยบายจัดการกระจายตัวประชากร Population redistribution policy
นโยบายด้านโภชนาการ Nutrition policy
นโยบายด้านอาหารและโภชนาการ Food and nutrition policy
นโยบายด้านอาหาร Food policy
นโยบายต่อต้านการเกิด Antinatalist policy
นโยบายประชากร Population policy
นโยบายลูกคนเดียว One child policy
นโยบายเศรษฐกิจ Economic policy
นโยบายส่งเสริมการเกิด Pronatalist policy
นวัตกรรมทางสังคม social innovation
นอนไบนารี non-binary
นักประชากรศาสตร์ Demographer
นักโภชนาการ nutritionist
นักวิจัยผู้ช่วย Research assistant
นักวิจัยร่วม Co-investigator
นักวิจัยรอง Associate investigator
นักวิจัยหลัก Principle investigator
นักเศรษฐศาสตร์ Economists
นาโนเทคโนโลยี Nanotechnology
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง weight-for-height
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ weight for age
น้ำหนักแรกเกิดต่ำ Low birth weight
น้ำหนักแรกเกิด Birth weight
นิยามปฏิบัติการ Operational definition
นิเวศวิทยา Ecology
แนวคิดต่อต้านการเกิด Antinatalism
แนวคิดส่งเสริมการเกิด Pronatalism

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015