ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ต '
Selected Terms: 45
Word Meaning
ตลาดแรงงาน Labor market
ตัวคูณ Multiplier
ตัวคูณแบ่งปี Separation factor
ตัวชี้วัด indicator
ตัวแบบแรงดึงดูด Gravity model
ตัวแปร variable
ตัวแปรใกล้ชิดของการเจริญพันธุ์ Proximate variables of fertility
ตัวแปรใกล้ชิด Proximate variables
ตัวแปรคุม Control variable
ตัวแปรคู่ Dichotomous variable
ตัวแปรจำแนกประเภท Categorical variable
ตัวแปรเชิงคุณภาพ Qualitative variable
ตัวแปรเชิงปริมาณ Quantitative variable
ตัวแปรต่อเนื่อง Continuous variable
ตัวแปรแทรก Intervening variable
ตัวแปรประสม Composite variable
ตัวแปรแฝง Latent variable
ตัวแปรภายนอก Exogeneous variable
ตัวแปรภายใน Endogeneous variable
ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง Discrete variable
ตัวแปรระหว่างกลางของการเจริญพันธุ์ Intermediate variables of fertility
ตัวแปรระหว่างกลาง Intermediate variables
ตัวแปรส่วนเกิน Extraneous variable
ตัวแปรหลายประเภท Polytomous variable
ตัวเลขนิยม Digit preference
ตัวอย่าง Sample
ตัวอ่อน, ตัวอ่อนระยะแรก Embryo
ตัวอ่อนระยะหลัง Fetus
ตาราง Table
ตารางการณ์จร Contingency table
ตารางไขว้ Cross-tabulation
ตารางชีพ Life table
ตารางชีพช่วงเวลา Period life table
ตารางชีพชั่วคน Generation life table
ตารางชีพตัวแบบ model life tables
ตารางชีพแบบเพิ่ม-ลด Increment decrement life table
ตารางชีพแบบลดลงพหุ Multiple decrement life table
ตารางชีพปัจจุบัน Current life table
ตารางชีพย่อ Abridged life table
ตารางชีพรุ่นอายุ Cohort life table
ตารางชีพสมบูรณ์ Complete life table
ตารางเลขสุ่ม Random numbers table
ตารางเวลา Time table
ตารางหุ่น Dummy table
ไตรวรรษิกชน Tricenarian

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015