ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ข '
Selected Terms: 35
Word Meaning
ขนาดครอบครัว Family size
ขนาดครอบครัวเฉลี่ย Average family size
ขนาดครอบครัวที่ต้องการ Desired family size
ขนาดครอบครัวในอุดมคติ Ideal family size
ขนาดครอบครัวสมบูรณ์ Complete family size
ขนาดครัวเรือน Household size
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย Average size of household
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย Average household size
ขนาดเฉลี่ยของครัวเรือน Mean size of household
ขนาดตัวอย่าง sample size
ขนาดประชากร Population size
ขนาดประชากรที่เหมาะสม, ขนาดประชากรที่พอเหมาะ Optimum population
ข้อพิพาทแรงงาน Labor dispute
ข้อมูลข่าวสาร Information
ข้อมูลคู่ขนาน Dual records
ข้อมูลเชิงประจักษ์ Empirical data
ข้อมูลฐาน Baseline information
ข้อมูลตัดขวาง Cross sectional data
ข้อมูลตามช่วงเวลา Period data
ข้อมูลตามรุ่น Cohort data
ข้อมูลเมตา Metadata
ข้อมูลระยะยาว Longitudinal data
ข้อมูลเส้นฐาน Baseline data
ข้อมูลอนุกรมเวลา Time series data
ข้อมูล Data
ข้อสมมุติ assumption
ข้อเสนอโครงการวิจัย Research proposal
ข้อห้าม Taboo
ขั้นตอนวิธี algorithm
ขั้วความเจริญเติบโต Growth pole
เขตชนบท Rural area
เขตเปลี่ยนผ่าน Zone of transition
เขตมหานคร Metropolis
เขตมหานคร Metropolitan area
เขตเมือง Urban area

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015