ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

ข้อมูลเมตา

metadata

ข้อมูลที่เป็นข้อมูลผลงานวิจัยในเรื่องเดียวกันจำนวนมาก ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูล ยังไม่มีความหมายที่ชัดเจน วิกิพีเดียให้ความหมาย metadata เป็น 2 ประเภท 1) ข้อมูลเมตาเชิงโครงสร้าง (Structural metadata) หมายถึง "ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่บรรจุข้อมูล" 2) ข้อมูลเมตาเชิงพรรณนา (Descriptive metadata) หมายถึง "ข้อมูลเกี่ยวกับสาระของข้อมูล" เช่น หนังสือในห้องสมุด มีบัตรรายการหนังสือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ ฯลฯ เป็นข้อมูลเมตาเชิงโครงสร้าง และข้อมูลเกี่ยวกับสาระของหนังสือเล่มนั้นเป็นข้อมูลเมตาเชิงพรรณนา

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015