ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

globalization

โลกาภิวัตน์

กระบวนการทางสังคมที่ผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ตระหนักว่าเขตพรมแดนทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมได้ลดบทบาทและความสำคัญลง ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคมหลากหลายชนิดในยุคปัจจุบัน เช่น การมีระบบสารสนเทศผ่านดาวเทียม การเกิดขึ้นของแบบแผนการบริโภคและบริโภคนิยมโลก แบบแผนการดำรงชีวิตในสังคมเมืองใหญ่ซึ่งคล้ายกันทั่วทั้งโลก การแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก การแพร่หลายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเสื่อมคลายของอำนาจอธิปไตยของรัฐชาติ การตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นวิกฤติการณ์ของโลก การแพร่กระจายของโรคต่าง ๆ การเกิดขึ้นของระบบการเมืองโลก และการปลุกเร้าความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนไปทั่วโลก

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015