ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

สตรีวัยเจริญพันธุ์

woman in reproductive age

สตรีในช่วงวัยที่มีบุตรได้ โดยทั่วไป จะนับตั้งแต่อายุ 15 – 49 ปี
เนื่องจากสตรีอายุ 45 ปีขึ้นไป มีความสามารถที่จะมีบุตรได้น้อยมาก บางครั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวางแผนครอบครัวกำหนดให้สตรีวัยเจริญพันธุ์หมายถึงสตรีที่มีอายุ 15 ปี ถึง 44 ปี เท่านั้น

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015